PersoonsBewijs 1941 - 1951

 

 


PB-40-45-1-80.gif
PB
1941-1951

Inleiding
Inhoud

Vooraf
Invoering
Vervolg:
1 2 3
Vervalsen
Einde

Personen

Letter-
Nummer-
Gemeente

Verwijzingen
Bronnen
Literatuur

 

Voor reacties

 

-
Een identiteitsbewijs, in Nederland tijdelijk uitgereikt vanaf 1941 tot in 1945. Tevens bewijs van opneming in het bevolkingsregister. Een ieder boven de 15 jaar moest in bezet Nederland een speciaal persoonsbewijs (PB) bij zich dragen.


Legeszegels

 

Toepassing:
Op de aanplakbiljetten
Uitreiking van Persoonsbewijzen van de gemeente van april 1941 werden leges vermeld. Voor elk uit te reiken persoonsbewijs werd een leges geheven *.

Dit leges bedroeg:

1,--

in gewone gevallen

2,--

voor een nieuw bewijs als het oude niet is ingeleverd

0,50

1) minvermogende; houder van een boterkaart, die tevens in het bezit was van een textielkaart, alsmede voor de eventuele leden van zijn gezin

2) voor een nieuw bewijs als het oude bewijs van f 1,- nog een geldigheidsduur had van twee jaren of meer

0,25

voor een nieuw bewijs als het oude bewijs van f 0,50 nog een geldigheidsduur had van twee jaren of meer

kosteloos

onvermogende; houder van een vetkaart

-

-

 

aa-kosteloos-175.gif

Kosteloos

Tekstkleur: zwart

PB met zegel

W17no001999-az

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aa-25-cent-175.gif

25 cent

Tekstkleur: groen

PB met zegel


K2no017182-az-500.gif

 

 

 

 

 

 

 

aa-50-cent-175.gif

50 cent

Tekstkleur: blauw

PB met zegel

R29no517518-az-500

 

 

 

 

 

 aa-1-gulden-175.gif

1 gulden

Tekstkleur: rood

PB met zegel

R29no077021-az-500

 

 

 

 

 

 aa-2-gulden-175.gif

2 gulden

Tekstkleur: bruin

PB met zegel

U16-No149998-az-500

 

Afbeeldingen zegels collectie Luuk Brand
-

-

Formulier beschadigde legeszegels of rijkszegels

lijst-beschadigde-zegels.gif

Afbeelding uit de collectie F. Romijn

-

-

NOOT

A . LEGESGELD BEPALEN EN EVENTUEEL IN ONTVANGST NEMEN


a.
De personen, die geplaatst zijn bij den Nederlandschen arbeidsdienst, moeten gesplitst worden in twee groepen:

a. zij, die voor eigen voeding zorgen, en
b. zij, wier voeding door den arbeidsdienst wordt verzorgd.

De onder a genoemde personen zijn in het bezit van hun DSK; volgens de richtlijnen van de inspectie moet het

legesgeld worden bepaald aan de hand van de stamkaart.

De onder b genoemde personen hebben hun stamkaart bij den commandant ingeleverd: uitreiking van het PB zal

kosteloos moeten geschieden, tenzij blijkt, dat belanghebbende over voldoende inkomsten beschikt om hetzij 0,50,

hetzij 1,00 leges te kunnen betalen.

uit: Uitreiking Persoonsbewijzen: instructie voor den P.B.-ambtenaar, Alphen a/d Rijn: Samson, 1941.

 

 

 

WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.