V

18

19

gezin

1941

Luitjen FEENSTRA
geb Tjerkgaast [Doniawerstal] 24.07.1865
ber majoor ziekenverpleger Marine
overl Nieuw Helvoet 03.03.1947
begr Hellevoetsluis 07.03.1947
tr Den Helder 20.07.1888
Rinske POSTHUMUS
geb Schiermonnikoog 17.07.1865
ber huisvrouw
overl Nieuw Helvoet 25.01.19531941

Trouwakte Feenstra - Posthumus

bron:

BS Den Helder: Huw. 1888 No. 118; Aangifte No. 92; Afkondigingen No. 259 en 267.

Heden den twintigsten der maand julij Achttienhonderd Acht en Tachtig, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente Helder, in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan: Luitjen Feenstra, van beroep Ziekenoppasser, oud tweeŽntwintig jaren, geboren te Doniawerstal, wonende te Molkwerum, minderjarige zoon van Robijn Wiebes Feenstra, landman, wonende te Molkwerum, en Siementje Johannes Wierstra, overleden;
En: Rinske Posthumus, zonder beroep, oud drie en twintig jaren, geboren te Schiermonnikoog, wonende in gemeente, en voor minder dan zes maanden te Schiermonnikoog, meerderjarige dochter van Pieter Hendriks Posthumus, en Jacoba Jans Godschalk, beiden overleden.
En hebben zij tot dat einde aan ons overgelegd, voor eerst: de akten waaruit blijkt, dat de afkondigingen alhier en in de gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde op Zondagen den derden en tienden Junij en te Schiermonnikoog op Zondagen den tienden en Zeven tienden Junij dezes jaars zonder stuiting hebben plaats gehad; ten tweeden: de akte van geboorte van den comparant: ten derden: een certificaat van zijne voldoening aan de Nationale Militie; ten vierden: de akte van overlijden van zijne moeder: ten vijfden: de akte van geboorte van de comparante; ten zesden: de akte van overlijden van haren vader; en ten zevenden: de akte van overlijden van hare moeder;
De vader des comparants hier tegenwoordig heeft ons verklaard in dit huwelijk toe te stemmen.
Waarna wij hun hebben afgevraagd, of zij elkander aannamen tot echtgenooten, en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door hen uitdrukkelijk met JA, beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk zijn vereenigd. In tegenwoordigheid van: Johannes Hopstaken, verbandmeester, oud dertig jaren, Gabriel Lans, schrijver, oud veertig jaren, Willem Meijer, ziekenoppasser, oud zeven en dertig jaren, Karel Koper, koffiehuishouder, oud dertig jaren, allen goede bekenden der comparanten en wonende in deze gemeente.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons de comparanten den vader des comparants en de getuigen is geteekend.

 

- Genealogie van Robijn Wiebes Feenstra
-
Wazamar archief

bronnen:

-

Voor reacties