V

18

19

gezin

1941

Luitjen FEENSTRA
geb Doniawerstal 24.07.1865
ber majoor ziekenverpleger Marine
overl Nieuw Helvoet 03.03.1947
begr Hellevoetsluis 07.03.1947
tr Den Helder 20.07.1888
Rinske POSTHUMUS
geb Schiermonnikoog 17.07.1865
ber huisvrouw
overl Nieuw Helvoet 25.01.19531941

Geboorteakte Luitjen Feenstra

bron:

BS Doniawerstal 1865 Nr. 68

In het jaar Een duizend acht honderd vijf en zestig, den vijfentwintigsten dag der maand Julij, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Doniawerstal, Arrondissement Sneek, provincie Friesland, verschenen: Robijn Wiebes Feenstra, oud drieŽnveertig jaren, van beroep veehouder, wonende te Tjerkgaast, welke ons verklaarde dat op den vierentwintigsten dag der maand Julij dezes jaars, des avonds ten zeven ure ten zijnen huize, een kind van het mannelijk geslacht is geboren uit zijne echtgenoote Siementje Johannes Wierstra, oud drieŽndertig jaren, zonder beroep, bij hem inwonende te Tjerkgaast: aan welk kind hij verklaarde de voornaam te geven van Luitjen.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Popke Sjoerds Bakker, oud vijfenzestig jaren, van beroep veldwachter, wonende te Langweer, en van Meije Lammerts Frankena, oud drieŽnvijftig jaren, van beroep klerk ter Secretarie, wonende te Langweer.
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, welke, nadat dezelve was voorgelezen, door ons, benevens de aangever en getuigen is verteekend.

Copy origineel

 

- Genealogie van Robijn Wiebes Feenstra
-
Wazamar archief

bronnen:

-

Voor reacties