III

64

65

gezin
foto-64-80.gif
1868

Nicolaas GROEN
geb Hellevoetsluis 09.09.1798
ged Hellevoetsluis 23.09.1798 NH
ber baas der zeilmakers bij de Marine
overl Vlissingen 22.12.1883
tr Hellevoetsluis 26.02.1818
Eva Pieternella VOSSEVELD
geb Nieuw Helvoet 16.02.1797
ged Hellevoetsluis 19.02.1797
ber huisvrouw
overl Vlissingen 11.02.1854
begr Vlissingen 15.02.1854

 

Trouwakte GROEN - VOSSEVELD

bron:

Burgerlijke Stand (BS) van de Gemeente Hellevoetsluis 1818 HA 6

In het jaar achttien honderd achttien, de zes en twintigsten van de maand februarij, zijn voor ons officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Hellevoet Sluis, District Brielle, Provincie Zuid-Holland gecompareerd Nicolaas Groen, oud ruim negentien jaren, van beroep zeilmaker, geboren en wonende alhier, minderjarige zoon van Fokke Groen, overleden den vijftienden october des jaars een duizend achthonderd en drie alhier. En van Pieternella van Es, overleden den tienden september des jaars een duizend zeven honderd acht en negentig alhier, blijkens doodcedels den tienden februarij dezes jaars achttien honderd en achttien alhier afgegeven; deszelfs groot ouders Nicolaas van Es en Jacoba Geertruida Gallas, mede beide overleden alhier geassisteerd door deszelfs oom en voogd Jan Adrianus van Es, ontvanger der directe en indirecte belastingen alhier - En Eva Pieternella Vosseveld, oud ruim twintig jaren, zonder beroep, geboren te Nieuw Helvoet en wonende alhier; minderjarige dochter van Abraham Vossevelt, overleden den tweeden maart des jaars achttien honderd en veertien, geassisteerd door deszelfs moeder Adriana Wesselaar, van beroep vroedvrouw in leven en wonende alhier - welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen voor de hoofddeur van ons huis der gemeente zijn geschied, namelijk de eerste, op den vijftienden en de tweede op den twee en twintigsten van de maand februarij, dezes jaars achttien honderd achttien, beide des voormiddags te elf uren; geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennisse zijnde gebragt, hebben wij aan hun verzoek voldoende, na voorlezing van alle de vorengemelde stukken, als mede van het VIde Hoofdstuk van den titel van het Burgerlijke Wetboek tot opschrift hebbende van het huwelijk, ieder de aanstaande echtgenoten, afgevraagd of zij elkander wederkerig tot man en vrouw wilden nemen; waarop elk derzelven afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven, verklaren wij in naam der Wet dat

Nicolaas Groen en Eva Pieternella Vossevelt door het huwelijk verbonden zijn;
van al het welk wij akten hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Wijnand van Leeuwen, oud twee en vijftig jaren, van beroep huistimmerman op 's lands werf, wonende in het huis No 162 op den Oostkaai, Marinus Mikkers, oud veertig jaren, van beroep kuiper op 's lands werf, wonende in het huis No 161 op de Oostkaai, Leendert Mol, oud zeven en veertig jaren, van beroep scheepstimmerman, wonende in het huis No 84 op de Westzandijk, schoonvader van de bruid, en Francois la Grange, oud zes en dertig jaren, van beroep sjouwer op 's land werf, wonende in het huis No 85 op de Westzandijk
- welke die akte, na dat ook deze was voorgelezen, nevens ons en de contractanten hebben onderteekend -

trakte-groen-vosseveld-a-700.gif

trakte-groen-vosseveld-b-700.gif

- Genealogie van Nicolaas Groen
-
Wazamar archief
 

Voor reacties