WAZAMAR

Historische Geslachtswapens

 

 


wp-100-algemeen-1

Historische Geslachtswapens

Inleiding
Inhoud 

Voor reacties

 

 

11

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

 

Wapenschild: In zwart twee dwarsbalken van zilver.
Wapenvoerder: Frederik de Ruyter, geb. --, overl 1643, "richter van Wageningen als pandhouder" (1613) en "conducteur van de militie" (1622).

 

 

Wapenschild: In zilver een klimmende vos van rood.
Wapenvoerder: Igram van Achelen, geb. 's-Hertogenbosch 1528, overl. Mechelen 18 oktober 1604, magistraat, lid van de Raad van Friesland (1550) voorzitter (1570). Afgezet tijdens de troebelen als gevolg van de opstand van de geuzen tegen Philips II. Raadsheer van de Geheime Raad (1566) en ridder van het Gulden Vlies. In 1598 voorzitter van de Grote Raad van Mechelen.
Hij was gehuwd met Meintje van Hoytema, een dochter van een zuster van Wigle Van Aytta van Zwichem "Viglius" en spaansgezind.

0

 

wpschild-Van-Achelen-80.gif

Wapenschild: Gedeeld: a In zilver een klimmende rode vos; b Gevierendeeld: I en IV In zilver een rood molenijzer; II en III In zilver een rode heiblok.

Helm: omziend, gekroond.
Helmteken: Een uitkomende rode vos tussen een zilveren vlucht.

Op de grafzerk van Igram van Achelen in de Romboutskathedraal van Mechelen is het wapen niet ingekleurd en daarom hier fictief.

 

 

 

Wapenschild: Gedwarsbalkt van goud en zwart van acht stukken en over alles heen een St. Andrieskruis, geschakeerd van zilver en rood.
Wapenvoerder: Amelis van Amstel van Mijnden, geb. Loenen a/d Vecht 1531, overl. 1593, advocaat te Utrecht, lid van de Raad van Gelderland en tenslotte lid van de Hoge Raad van Holland.

Wie is wie?

 

 

Wapenschild: Gevierendeeld: I In rood een baardeloos manshoofd van zilver, met haar van goud, omwonden door een lauwerkrans van groen (Hooft); II In blauw een antiek ploegijzer, schuinrechts geplaatst met de punt naar boven (Overlander); III In goud een koe van rood (Lons); IV In blauw twee golvende dwarsbalken van zilver, van boven vergezeld van twee sijsjes van goud en van onderen rechts van een gouden ster (6) en links van een gouden wassenaar (Chijs).
Wapenvoerder: Pieter Jansz. Hooft, geb. 1575, overl. 1636, studeerde medicijnen en chemie, schepen van Amsterdam, curator van de Illustre school en scholarch van de Latijnse scholen. Hoofdingeland van de Purmer.

 

 

Wapenschild: Gedeeld: I In blauw drie, paalsgwijze geplaatste quarelen van zilver, (2-1), van boven vergezeld van een ster (8) van goud; II In rood zes lelies van zilver, (2-1 en 2-1).
Op het zegel is de gouden ster, boven de quarelen achterwege gebleven.
Wapenvoerder: Sebastiaen Egberts (Sebastianus Egberti), geb. 1563, arts, hoogleraar in de ontleedkunde aan het Atheneum Illustre, schepen en burgemeester van Amsterdam (1606), gecommitteerde raad (1609).

 

 

Wapenschild: In zilver een schuinbalk van blauw, beladen met drie sterren (5) van goud.
Wapenvoerder:
Hartmanus Hartman, geb. Leiden, overl. Amsterdam 1659, chirurgijn te Amsterdam.

 

 

Wapenschild: Gedeeld: I In blauw twee afgewende zalmen van zilver (Van der Wiele); II In rood drie palen van vair en een schildhoofd van goud, beladen met een verkort St. Andrieskruis van blauw (Stalpert).
Wapenvoerder: Johannes Stalpert van der Wiele, geb. --, overl. Delft 1630, rechtsgeleerde en advocaat te 's-Gravenhage. Hij ging verder met de Godgeleerdheid en werd in 1609 te Rome tot doctor in de theologie bevorderd. Hij beoefende de dichtkunst en vooral geestelijke dichtkunst. In 1612 werd hij pastoor van de St. Hippolytuskerk te Delft en in 1613 deken over Delft en Rotterdam.

 

 

Wapenschild: In blauw een keper van zilver, vergezeld van drie mutsaads (takkenbossen) van natuurlijke kleur.
Wapenvoerder: Nicolaas Mutsaerts, pastoor te Tilburg (1573), te Tongerloo (1590) en Abt van Tongerloo in 1592.

 

 

Wapenschild: In zilver een leeuw van zwart, genageld en getongd van rood.
Wapenvoerder: Floris van der Bouckhorst, geb. Nijmegen 1537, overl. Leuven 1610, jezuïetenpater, dichter en letterkundige, prediker in het Vlaams, Frans en Latijn, leraar in de retorica (welsprekendheid), de Griekse taal en zedenkundige Godgeleerdheid, bestierder van de "Broederschap der Heilige Maagd" te Leuven en rector aan het college aldaar.

 

 

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker