VII

20
21

gezin 1
gezin 2

ca 1925

Albert STERK
geb Enkhuizen 01.04.1858
ber kuiper
overl Vlaardingen 16.09.1930
tr 1 Vlaardingen 02.11.1881
Klazina Katharina van der MEIJDEN
geb Vlaardingen 27.10.1856
ber huisvrouw
overl Vlaardingen 30.03.1892
tr 2 Rotterdam 17.08.1892
Dirkje KAGENAAR
geb Rotterdam 18.06.1855
ber huisvrouw
overl Vlaardingen 14.09.1932

 

Trouwakte STERK - Van der MEIJDEN

bron:

Burgerlijke Stand (BS) Vlaardingen 1881 No 63

In het jaar een duizend acht honderd een en tachtig den tweeden der maand November zijn voor Ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Vlaardingen, op het Raadhuis aldaar verschenen, Albert Sterk, van beroep kuiper. oud drieentwintig jaren, geboren te Enkhuizen, blijkend de aan Ons overgelegde akte van den Burgerlijken Stand, wonende alhier, meerderjarige zoon van Wouter Sterk, kuiper, alhier woonachtig, hierbij tegenwoordig en toestemming verleenende, en van Marritje Meijrink, overleden, blijkens de hierbij overgelegde overlijdensakte;
en Klazina Katharina van der Meijden, zonder beroep, oud vijfentwintig jaren, geboren alhier, ingevolge de mede aan Ons overgelegde akte van den burgerlijken Stand, wonende alhier, meerderjarige dochter van Pieter van der Meijden, overleden, blijkens de hierbij overgelegde overlijdensakte, en van Jacomina de Ronde, winkelierster, alhier woonachtig, hierbij tegenwoordig en toestemming verleenende;
welke Ons verzocht hebben het door hen voorgenomen Huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen zijn geschied voor de hoofddeur van het Raadhuis alhier, op den drie entwintigsten en dertigsten October dezes jaars.
Geene verhindering tegen de voltrekking van het Huwelijk ter onzer kennisse zijnde gebracht, hebben Wij, in voldoening aan hun verzoek, hen afgevraagd, of zij elkander aannemen tot Echtgenooten en getrouw alle de plichten zullen vervullen, welke door den Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door hen uitdrukkelijk met ja is beantwoord. En verklaarden Wij hierop, in naam der Wet, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.
Van hetwelk Wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jakob Don, oud vijf en twintig jaren, kuiper, behuwd broeder des bruidegoms, Bertus Sterk, oud een en veertig jaren, kuiper, oom der bruid, Arend van der Meijden, oud zes en twintig jaren, boekdrukker, broeder der bruid, Pieter van Gelderen, oud zeven en zestig jaren, Reeder, oom der bruid, allen alhier woonachtig.
En hebben de partijen, de vader des bruidegoms, de moeder der bruid en getuigen deze met Ons, na gedane voorlezing, onderteekend.

 

 

- Genealogie van Wouter Sterk
- Wazamar archief
- Genlias
 

Voor reacties