VII

20
21

gezin 1
gezin 2
foto20-80.gif
1925

Albert STERK
geb Enkhuizen 01.04.1858
ber kuiper
overl Vlaardingen 16.09.1930
tr 1 Vlaardingen 02.11.1881
Klazina Katharina van der MEIJDEN
geb Vlaardingen 27.10.1856
overl Vlaardingen 30.03.1892
tr 2 Rotterdam 17.08.1892
Dirkje KAGENAAR
geb Rotterdam 18.06.1855
ber
overl Vlaardingen 14.09.1932

 
foto-20-1-80.gif
1925

Trouwakte STERK - KAGENAAR

bron:

Burgerlijke Stand (BS) Rotterdam 1892 No 983

Op heden den Zeventienden Augustus achttien honderd twee en negentig, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Rotterdam verschenen tot het aangaan van een huwelijk, waarvan bij de wet gevorderde afkondigingen alhier hebben plaats gehad op den Zevenden en Veertienden dezer maand Albert Sterk,. oud vierendertig Jaren, kuiper, geboren te Enkhuizen, wonende te Vlaardingen, weduwnaar van Klazina Katharina van der Meijden, meerderjarige zoon van Wouter Sterk, kuiper en van Marritje Meijrink, zonder beroep, beiden wonende te Vlaardingen en Dirkje Kagenaar, oud Zevenendertig Jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, doch binnen de laatste zes maanden gewoond hebbende te Maassluis, meerderjarige dochter van Bertus Kagenaar en Christina Ulrich, beiden overleden. En is door hen hierbij overlegd Hunne geboorte akten de dood-akte van de vorige Echtgenoote des Bruidegoms en twee bewijzen van gedane afkondigingen te Vlaardingen en Maassluis.
Daarna hebben wij hun in het openbaar afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk al de plichten zullen, vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn; hetwelk door hen toestemmend beantwoord is.
En hebben wij daarop verklaard dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden, in tegenwoordigheid van Wouter Sterk oud een en zestig jaren kuiper, Vader, Jan Sterk, oud negenentwintig jaren, kuiper, broeder van den bruidegom, Hendrik Kagenaar, oud een en dertig jaren, letterzetter, Broeder en Dirk Kagenaar oud drie en vijftig jaren boekhouder, oom der Bruid, de twee eersten wonende te Vlaardingen en de twee laatsten alhier.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing is onderteekend door ons, de partijen en de getuigen.

 

- Genealogie van Wouter Sterk
- Wazamar archief
- Genlias
 

Voor reacties