VII

20
21

Albert STERK
geb Enkhuizen 01.04.1858
ber kuiper
overl Vlaardingen 16.09.1930
tr 1 Vlaardingen 02.11.1881
Klazina Katharina Van der MEIJDEN
geb Vlaardingen 27.10.1856
overl Vlaardingen 30.03.1892
tr 2 Rotterdam 17.08.1892
Dirkje KAGENAAR
geb Rotterdam 18.06.1855
ber
overl Vlaardingen 14.09.1932

gezin

1925

Geboorteakte Albert Sterk

bron:

Burgerlijke Stand (BS) Enkhuizen 1858 No 66

Heden den eersten april achttienhonderd acht en vijftig is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Enkhuizen verschenen Wouter Sterk, van beroep Kuiper. oud zevenentwintig jaren, wonende te Enkhuizen, welke ons heeft verklaard, dat op den eersten april des morgens ten zes ure, in het huis staande op den Zuiderhavendijk te Enkhuizen is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Marritje Meijrink, van beroep zonder, wonende te Enkhuizen, zijne echtgenoote, welk kind zal genaamd worden Albert. Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader. Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Cornelis Sluijter, van beroep visscher, oud zevenentwintig jaren, wonende te Enkhuizen en van Jan Mantel Janszoon, kuiper, oud eenenveertig jaren, wonende te Enkhuizen en is deze akte na voorlezing door ons en de comparanten geteekend.

copy originele akte

 

 

- Genealogie van Wouter Sterk
- Wazamar archief

Voor reacties