V

21
20

Klazina Katharina van der MEIJDEN
geb Vlaardingen 27.10.1856
ber huisvrouw
overl Vlaardingen 30.03.1892
tr Vlaardingen 02.11.1881
Albert STERK
geb Enkhuizen 01.04.1858
ber kuiper
overl Vlaardingen 16.09.1930

 

Geboorteakte Klazina Katharina van der Meijden

bron:

- Burgerlijke Stand Vlaardingen 1846 Nr 284

In het jaar een duizend acht honderd zes en vijftig, den zevenentwintigsten der maand October is voor Ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Vlaardingen, op het Raadhuis verschenen Pieter van der Meijden oud veertig jaren, schoenmaker wonende in deze Gemeente, welke Ons heeft verklaard, dat op den zevenentwintigsten der maand October dezes jaars, des voormiddags ten vier ure, in deszelfs woonhuis staande aan de Omring der Kerk wijk H nommer vier binnen deze Gemeente is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Jacomina de Ronde van beroep zonder mede wonende in deze Gemeente zijne echtgenoot, gevende aan hetzelve bij deze de voor namen van Klazina Katharina.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Arend van der Meijden oud drieenzeventig jaren, rentenier en van Hendrik Speelveld de Bruijn, oud tweeenvijftig jaren, verwer wonende beide alhier.
En is hiervan opgemaakt deze Acte, welke de vader en de getuigen na gedane voorlezing, nevens Ons, hebben onderteekend.

Copy originele akte- Genealogie van Klazina Katharina van der Meijden
-
Wazamar archief

bronnen:

- Vlaardingen - isis

Voor reacties