13

26
27

gezin

Eliza HOTTING
geb Ooltgensplaat 01.10.1864
ber arbeider
overl
tr Ooltgensplaat 28.04.1888
Suzanna de VOS
geb Ooltgensplaat 31.01.1864
ber arbeidster
overl Ooltgensplaat 23.12.1952

 

Trouwakte HOTTING - De VOS

bron:

Burgerlijke Stand (BS) Ooltgensplaat 1888 No 6

IN HET JAAR ACHTTIENHONDERD ACHT EN TACHTIG,
den acht en twintigsten der mand April zijn voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente OOLTGENSPLAAT, in het Huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan: Eliza Hotting oud drie en twintig jaren, van beroep arbeider, geboren te Ooltgensplaat en wonende te Ooltgensplaat, meerderjarige zoon van Cornelis Hotting en van Wouterina Hokke, arbeidster en wonende te Ooltgensplaat ter eenre zijde en Suzanna de Vos oud vier en twintig jaren, van beroep arbeidster, geboren te Ooltgensplaat en wonende te Ooltgensplaat, meerderjarige dochter van Johannis de Vos en van Jannetje de Vos, arbeidster en wonende te Ooltgensplaat ter andere zijde. daartoe aan ons ter hand stellende, hunne Geboorte acten zijnde de beide afkondigingen alhier zonder stuiting geschied. En hebben de ouders van de Bruidegom en bruid hierbij tegenwoordig ons verklaard in dit huwelijk toe te stemmen. Diengevolge hebben wij de Comparanten in het openbaar afgevraagd, of zij elkander aannemen tot Echtgenooten en getrouw de plichten zullen vervullen, die door de wet aan den huwelijken staat zijn verbonden; deze vragen, door beiden toestemmend beantwoord zijnde, is door Ons in naam der wet verklaard, dat Elisa Hotting en Suzanna de Vos
DOOR DEN ECHT AAN ELKANDER ZIJN VERBONDEN.
Waarvan deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van Leendert Vermaat oud negenenveertig jaren, van beroep zadelmaker, wonende te Ooltgensplaat, Philippus van der Hast, oud zeven en veertig jaren, van beroep Kleermaker, wonende te Ooltgensplaat, Andries Kagehlland, oud twee en dertig jaren, van beroep Kleermaker, wonende te Ooltgensplaat, Cornelis de Ruiter, oud vierentwintig jaren, van beroep bakker, wonende te Ooltgensplaat.
En is deze akte na voorlezing door Bruidegom en Bruid, de getuigen en ons ambtenaar, geteekend.
Verklarende de ouders van de bruidegom en bruid hierbij tegenwoordig, niet te kunnen schrijven of lezen hun naam te kennen als zulks niet geleerd hebbende.

- Genealogie van Johanna Hotting
-
Wazamar archief