13

13


12


1948

Johanna HOTTING
geb Ooltgensplaat 16.12.1899
overl Doorwerth 11.12.1968
huize “De Branding”, Kabeljouwallee 35
begr
Oosterbeek 14.12.1968,
Nieuwe algemene begraafplaats (noord)
tr Ooltgensplaat 28.01.1922
Willem FUN
geb Ooltgensplaat 02.02.1890
ber kantoorbediende
overl 's-Hertogenbosch 21.10.1964
begr Vlijmen 24.10.1964

gezin

Geboorteakte Johanna HOTTING

bron:

Burgerlijke Stand (BS) Ooltgensplaat 1899 No 96

In het jaar ACHTTIENHONDERD NEGEN EN NEGENTIG, den Achttienden der maand december verscheen voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Ooltgensplaat: Jan Adrianus Hers, oud drie en veertig jaren, van beroep doctor en Arts wonende te Ooltgensplaat die verklaarde, dat op den Zestienden der maand december dezes jaars, des avonds ten half elf ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk A Nommer honderdachtentwintig is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Suzanna de Vos, arbeidster alhier, echtgenoote van Eliza Hotting arbeider hier thans afwezig, de aangever was bij de bevalling tegenwoordig, welk kind zal genaamd worden: Johanna.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannis Gerrit van Putten, oud drie en dertig jaren, van beroep Gemeente Ontvanger, en van Krijn Neels, oud negenenvijftig jaren, van beroep gemeente Secretaris, wonende te Ooltgensplaat.
Na voorlezing is deze akte door Ons onderteekend benevens dan Comparant en de getuigen.

copy originele akte

 

 

- De voorouders en nazaten van Johanna Hotting
-
Wazamar archief