VII

12

13

Willem FUN
geb Ooltgensplaat 02.02.1890
ber kantoorbediende
overl 's-Hertogenbosch 21.10.1964
begr Vlijmen 24.10.1964
tr Ooltgensplaat 28.01.1922
Johanna HOTTING
geb Ooltgensplaat 16.12.1899
overl Doorwerth 11.12.1968
huize “De Branding”, Kabeljouwallee 35
begr
Oosterbeek 14.12.1968,
Nieuwe algemene begraafplaats (noord)

gezin

1948

Geboorteakte Willem Fun

bron:

Burgerlijke Stand (BS) Ooltgensplaat 1890 no 8

IN HET JAAR ACHTTIENHONDERD NEGENTIG, den derden der maand februarij verscheen voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente OOLTGENSPLAAT, Izak Fun oud vijfendertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Ooltgensplaat, die verklaarde, dat op den tweeden der maand februarij dezes jaars, des nachts ten twee ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk B Nommer vierendertig is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Neeltje Kreeft arbeider wonende te ooltgensplaat, zijne echtgenoote, welk kind genaamd zal worden: Willem.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van
Pieter Troost oud vierenzeventig jaren, van beroep arbeider, en van Leendert van Gent oud zesentwintig jaren, van beroep Schipper, beiden wonende te Ooltgensplaat.
Na voorlezing is deze akte door Ons geteekend benevens den Comparant en de getuigen.

copy originele akte

 

- Genealogie van Willem Fun
-
Wazamar archief

Bronnen:

- Genlias

Voor reacties