VII

12

13

gezin

1948

Willem FUN
geb Ooltgensplaat 02.02.1890
ber kantoorbediende
overl 's-Hertogenbosch 21.10.1964
begr Vlijmen 24.10.1964
tr Ooltgensplaat 28.01.1922
Johanna HOTTING
geb Ooltgensplaat 16.12.1899
overl Doorwerth 11.12.1968
huize “De Branding”, Kabeljouwallee 35
begr
Oosterbeek 14.12.1968,
Nieuwe algemene begraafplaats (noord)1948

Trouwakte Fun - Hotting

bron:

Burgerlijke Stand (BS) Ooltgensplaat 28.1.1922 nr 2

Heden acht en twintig januari negentien honderd twee en twintig, zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken-Stand der gemeente OOLTGENSPLAAT, verschenen, teneinde een huwelijk aan te gaan: Willem Fun, kantoorbediende, oud een en dertig jaren, geboren te Ooltgensplaat, wonende twe Ooltgensplaat, meerderjarige zoon van Izak Fun , veldarbeider en van Neeltje Kreeft, zonder beroep, beiden wonende te Ooltgensplaat, en Johanna Hotting, zonder beroep, oud twee en twinrig jaren, geboren te Ooltgensplaat, wonende te Ooltgensplaat, meerderjarige dochter van Eliza Hotting, veldarbeider, oud zeven en vijftig jaren, en van Suzanna de Vos, zonder beroep, oud zeven en vijftig jaren, beiden wonende te ooltgensplaat. De ouders der bruid verklaarden beiden voor mij tegenwoordig, toe te stemmen in dezen echt.
De afkondiging van dit huwelijk heeft zonder stuiting plaats gehad alhier op veertien Januari dezes jaars.
Ik heb bruidegom en bruid afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouw de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.
Als getuigen waren tegenwoordig Willem Groenendijk, veldarbeider, oud zeven en dertig jaren, zwager van den bruidegom en Cornelis Fun, veldarbeider, oud vijf en dertig jaren, broeder van de bruidegom, beiden wonende te ooltgensplaat. Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

 

- Genealogie van Willem Fun
-
Wazamar archief

Bronnen:

- Genlias

Voor reacties