IV

f

gezin

Jan Adrianus GROEN
geb Hellevoetsluis 11.06.1829
ber kuiper, scheepstimmerman, werkman
overl Amsterdam 08.12.1887
tr Vlissingen 13.08.1851
Maria KEIZER (KEIJZER)
geb Vlissingen 10.03.1829
, wijk G, nummer 37
aangiftedatum Vlissingen 20 maart 1829 akte nr 78
ber huisvrouw
overl Amsterdam 20.12.1912

aangiftedatum Amsterdam 21 december 1912 akte nr 7200Trouwakte GROEN - KEIZER

bron:

Burgerlijke Stand (BS) Gemeente Vlissingen 1851 nr 51

Heden den dertienden van den maand Augustus des jaars duizend acht honderd eenenvijftig, verschenen voor mij Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de Stad Vlissingen Provincie Zeeland, in het openbaar binnen het Gemeentehuis Jan Andrianus Groen, oud tweeentwintig jaren, geboren te Hellevoetsluis, van beroep Scheepmaker, wonende te Vlissingen, van staat ongehuwd, minderjarige zoon van Nicolaas Groen, van beroep zeilmaker en van Eva Pieternella Vosseveld , zonder beroep, beide wonende te Vlissingen, ter eene: en Maria Keizer, oud tweeentwintig jaren, geboren te Vlissingen, van beroep zonder, wonende te Vlissingen, van staat ongehuwd, minderjarige dochter van Joseph Jan Marie Keizer, overleden te Vlissingen en van Maria Craane, particuliere, wonende te Vlissingen, ter andere zijde; welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.
Vervolgens door mij gelet zijnde
1 Op het door den aanstaanden Echtgenoot overgebragt certificaat van voldoening aan de Nationale Militie
2 Op de door ieder der aanstaande Echtgenooten, overlegde Geboorte-acten
3 Op de aanstaande Echtgenoote overgelegde acte van overlijden van haren vader
4 Op de mondelinge verklaring van de ouders van den aanstaanden Echtgenoot en de moeder der aanstaande Echtgenoote hier tegenwoordig dat zij tot de voltrekking van het Huwelijk van hunne kinderen bovengenoemd hunne toestemming geven
5 Op de door de moeder van de aanstaande Echtgenoote voor mij onder eede afgelegde verklaring dat haren naam in de Geboorte acte van de aanstaande Echtgenoote abusievelijk is geschreven Krane hetwelke moet zijn Craane, zoals dezelve is gesteld in de doodacte van den vader van de aanstaande Echtgenoote en zoals dien naam altijd is geschreven.
6 Op de bewijzen van de gedane afkondigingen van het voorgenomen Huwelijk tusschen de aanstaande Echtgenooten gedaan in deze stad op de Zondagen van den derden en den tienden Augustus achttienhonderd eenenvijftig zonder dat daartegen eenige stuitingheeft plaats gehad.
al welke stukken mij zijn ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijksregister, dat bestemd is om ter griffie der Arrondissements-Regtbank te worden overgebragt.
Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen, hebben verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat zijn verknocht, is door mij, in naam der wet verklaard dat Jan Adrianus Groen en Maria Keizer door den echt aan elkander zijn verbonden.
Van al het welk door mij dadelijk deze acte is opgemaakt en in de beide dubbelen van het Huwelijks Register dezes stad ingeschreven in tegenwoordigheid van
1
Coenraad Cries, oud vijfendertig jaren, van beroep zeilmaker, Zwager
2
Abraham Groen, oud zesentwintig jaren, van beroep Huistimmerman, broeder van den man
3 Willem de Vries, oud zevenendertig jaren, van beroep scheepmaker en
4 Jan Prinse, oud achtenveertig jaren, van beroep kistbewaarder aan ís Rijkswerf, beide neven van de vrouw;
allen wonende te Vlissingen getuigen en daartoe door de belanghebbenden gekompareerd.
En hebben na gedane voorlezing , de man, de ouders van den man, de moeder der vrouw, benevens de getuigen deze acte met mij geteekend, hebbende de vrouw verklaart niet te kunnen teekenen als het schrijven niet geleerd hebbende.

 

- Genealogie van Nicolaas Groen
-
Wazamar archief

Voor reacties