IV

f

Jan Adrianus GROEN
geb Hellevoetsluis 11.06.1829
ber kuiper, scheepstimmerman, werkman
overl Amsterdam 8.12.1887
tr Vlissingen 13.08.1851
Maria KEIZER (KEIJZER)
geb Vlissingen 10.03.1829
, wijk G, nummer 37
aangiftedatum Vlissingen 20 maart 1829 akte nr 78
ber huisvrouw
overl Amsterdam 20.12.1912

aangiftedatum Amsterdam 21 december 1912 akte nr 7200

gezin

Overlijdensakte Jan Adrianus Groen

bron:

Burgerlijken Stand (BS) Amsterdam 1887 deel 8 folio 143

No 8908
Op heden Tien December Achttienhonderd Zeven-en-Tachtig, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Amsterdam, verschenen: Willem van der Helden, van beroep aanspreker oud drie en veertig Jaren, wonende Reistraat 22 bekende van de Overledene, en Willem van der Helden van beroep aanspreker oud acht en zestig Jaren, wonende Zeedijk 63 bekende van de Overledene, welke hebben verklaard, dat op acht dezer des voormiddags ten halfeen ure, in het huis, staande Nieuwe Oostenburgerstraat Kanton 1, No 3, is overleden Jan Adrianus Groen, van beroep werkman wonende als boven in den ouderdom van acht en vijftig jaren geboren te Hellevoetsluis. Echtgenoot van Maria Keijzer.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing door de aangevers en ons is onderteekend.

- Genealogie van Nicolaas Groen
-
Wazamar archief
 

Voor reacties