WAZAMAR

Historische Geslachtswapens

 

 


wp-100-algemeen-1

Historische Geslachtswapens

Inleiding
Inhoud 

Voor reacties

 

 

29

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

 

Wapenschild: In goud drie merletten van zwart.
Wapenvoerder: Levinus Calvart (Calabart, Calwaert, Caluart), overl. ca 1597, predikant en staatsman, griffier van de Raad van State, ambassadeur naar Frankrijk en Engeland, agent te Parijs.

 

 

Wapenschild: In zilver drie rozen van rood.
Wapenvoerder: Tjalling van Eysinga, geb. 1562, overl. op Heringa-State 1602. Grietman van Menaldumadeel en volmacht bij de Landsdage voor het Kwartier Westergoo. Hij was een kundig rechtsgeleerde en stichter van Heringa-State te Marssum.

 

 

Wapenschild: In zilver drie merletten van zwart.
Wapenvoerder: Johan Strick, geb. Utrecht, overl. Culemborg. Secretaris van de "Nadere Vereenigde Gewesten" (1580), afgevaardigde van het "College der Nadere Unie" te Kampen. Secretaris van de Staten van Utrecht (1582), algemeen rentmeester (1599) en secretaris van de Graaf van Culemborg (1602).

 

 

Wapenschild: Gevierendeeld: 1 en 4 in rood drie kolommen van zilver (Zuylen aan de Vecht); 2 en 3 In goud twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken van zwart (van Seventer).
Wapenvoerder: Nicolaas van Zuylen van Seventer, Schout van Utrecht.

 

 

Wapenschild: In zwart drie penningen van goud, geplaatst in de richting van een schuinbalk, vergezeld van drie kraaien van hetzelfde, één boven en twee onder de penningen, in de richting van een schuinbalk.
Wapenvoerder: Huig de Groot (Hugo Grotius), geb. Delft 1583, overl Rostock 1645. Doctor in de rechten, advocaat, geschiedschrijver, Latijns dichter, theologisch en juridisch schrijver. In 1609 werd hij advocaat fiscaal van het Hof van Holland (Mare-Liberum), in 1613 pensionaris van Rotterdam en in 1617 lid van de gecommitteerde Raden van Holland. Later Zweeds gezant te Parijs.
Een belangrijk artikel over zijn geslacht en wapen vindt men in de "Nederlandsche Leeuw" van juni 1925.

http://www.kun.nl/ahc/vg/html/images/im000152_1.gif

 

 

Wapenschild: In zilver een reiger van blauw, gebekt en gepoot van rood, staande op een grond van groen.
Wapenvoerster: Maria van Reigersberch, geb. 1589, uit Zeeuwse ouders vermoedelijk te Boulogne, overl. 's Gravenhage 1653. Echtgenote van
Huig de Groot, die het plan beraamde en volvoerde, om hem in een boekenkist uit het slot Loevenstein te doen ontsnappen.

 

 

Wapenvoerder: Rombout Hogerbeets, geb. Hoorn 1561, overl. op het huis Ter Weer bij Wassenaar 1625. Advocaat, raad en pensionaris van Leiden, secretaris van curatoren van de universiteit (1590), raad ordinaris van de Hoge Raad (1596), hoofdingeland van de Beemster.
Wapenschild: Golvend doorsneden: 1 In zilver drie hamers van zwart, twee schuingekruist en één paalsgewijze er over heen; 2 golvend gedwarsbalkt van groen en goud van vier stukken.

 

 

Wapenschild: In groen drie weerhaken van goud.
Wapenvoerder: Gilles van Ledenbergh
, geb. Utrecht ca 1548 als zoon van een ongeletterde metselaar, over. 's Gravenhage 1618. Secretaris van de Stene van Utrecht en later ook griffier van de lenen van het Sticht.

 

 

Wapenschild: In rood een ankerkruis van zilver.
Wapenvoerder: Johan van Oldenbarnevelt, geb. Amersfoort 14 september 1547, overl. 's Gravenhage 13 mei 1619. Ridder, Heer van de Tempel, Berkel, Rodenrijs, Gunterstein, Stoutenburg, enz. Landsadvocaat en als zodanig voorzitter van de Staten van Holland, bewaarder van het Grootzegel en van de charters van Holland en West Friesland.

 

 

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker