WAZAMAR

Historische Geslachtswapens

 

 


wp-100-algemeen-1

Historische Geslachtswapens

Inleiding
Inhoud 

Voor reacties

 

 

2

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

 

Wapenschild: In rood een dwarsbalk van zilver, vergezeld van drie rozen van hetzelfde, geknopt en gepunt van goud.
Wapenvoerder: Jan van Romunde, geb. Deventer 1574, overl. --, muntmeester te Emden daarna te Zwolle tot 1646.

 

 

Wapenschild: In goud een gewelfde schuinbalk van rood.
Wapenvoerder: François van der Burch, geb. --, overl 1626, gecommitteerde in de rekenkamer van Holland, gecommitteerde raad in de Staten van Holland, burgemeester van Dordrecht, dijkgraaf van Alblasserwaard.

 

 

Wapenschild: In rood een keper van zilver.
Wapenvoerder: Christoffel van Ledebur, geb. Osnabruck 1573, overl Almelo 1657, eerste predikant te Almelo.

 

 

Wapenschild: In rood drie tweelingsbalken van zilver.
Wapenvoerder: Reinier van Meer, geb. --, overl. Valkenburg 1629, ontvanger van Valkenburg (Limburg).

 

 

Wapenschild: In zwart een keper van zilver.
Wapenvoerder: Allert van Rietwijck, geb. 1550, overl Maastricht 1589, rentmeester van Valckenborgh.

 

 

Wapenschild: Gedeeld: I In goud een halve adelaar van zwart, komende uit de deellijn; II In blauw een roos van zilver, boven vergezeld van een ster (6) van goud en onder van een lelie van hetzelfde.
Wapenvoerder: Hobbe van Aylva van Wytmarsum, geb. op Tsjessinga-state te Hylaard 1582, overl. 1645, grietman van Baarderadeel (1610), curator van de hogeschool te Franeker (1621) en gevolmachtigde bij de Landdag (1620).

 

 

Wapenschild: Gedeeld: I In goud een leeuw van zwart; II in blauw drie, boven elkaar geplaatste, wassenaars van zilver.
Wapenvoerder: Jovius van Harinxma thoe Heeg, geb. 1575, overl 1626, kapitein der infanterie, daarna grietman over Wymbritseradeel, monster-commissaris enz.

 

 

Wapenschild: eenmaal gedeeld en tweemaal doorsneden, zodat zes kwartieren ontstaan.
De vier bovenste kwartieren vormen het wapen van Cammingha:
I en IV in goud een kam met twee rijen tanden van zwart; II en III in blauw een lelie van zilver; over alles heen een hartschild van rood met een ster (6) van goud.
De twee onderste kwartieren vormen het wapen van Jelmera:
V in goud drie schuinbalken van zwart, IV in azuur een omgewende wassenaar van zilver.
Dodonaea Dekema, overl. te Leeuwarden 1500, huwde eerst met Sicco Van Cammingha, daarna met Hajo Jelmera. Zij, haar tweede echtgenoot en hun nakomelingen, hebben echter de naam Van Cammingha gehouden en blijkbaar ook de wapens gecombineerd. "Jemera" is een voormalig kasteel op Ameland.
Wapenvoerder: Wytze van Cammingha van Jelmera, afgezant naar Engeland (1587) en tegenstander van Leicester, lid van de Raad van State (1593) en gecommitteerde naar Oost-Friesland, alwaar hij in 1606 overleed.

 

 

Wapenschild: gedeel: I In goud een halve adelaar van zwart, uitgaande van de deellijn; II doorsneden: a In zilver drie klaverbladen van groen, b In blauw twee naast elkaar geplaatste, gebladerde korenaren van goud.
Wapenvoerder: Wyt Syckema (Siccema), geb. 1580, overl. 1632, hoveling van Doezum in Groningerland, grietman van Westerdeel-Langewold.

 

 

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

web stats
web stats

web stats
free website tracker