21

42
--


43

gezin 1
gezin 2

Pieter van der MEIJDE
geb Vlaardingen 04.05.1816
ber schoenmaker
overl Vlaardingen 12.04.1868
tr 1
Vlaardingen 19.05.1841
Jansje (Jannetje) POLDERMAN
geb Vlaardingen 03.09.1809
vader: Klaas Polderman
moeder:
Dirkje de Rie
ber
overl Vlaardingen 01.03.1852
tr 2 Vlaardingen 24.05.1854
Jacomina de RONDE
geb Vlaardingen 30.10.1818
ber
overl

 

Trouwakte Van der MEIJDE - De RONDE

bron:

- Burgerlijke Stand Vlaardingen Huwelijken Nr 22

In het jaar een duizend acht honderd vier en vijftig, den vierentwintigsten der maand mei zijn voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Vlaardingen op het Raadhuis aldaar verschenen Pieter van der Meijde weduwnaar van beroep schoenmaker oud achtendertig jaren, geboren in deze gemeente den vierden der maand mei des jaars een duizend acht honderd zestien, blijkens de aan ons overlegde acte van den Burgerlijken Stand wonende in deze gemeente hebbende voldaan aan de wet op de nationale militie weduwnaar van Jannetje Polderman alhier overleden den eersten maart achttienhonderd tweeenvijftig blijkens een aan ons overgelegde doodacte meerderjarige zoon van Arend van der Meijde en van Engeltje van der Spek beiden wonende in deze gemeente en Jacomina de Ronde ongehuwd zonder beroep, oud vijfendertig jaren, geboren in deze gemeente den dertigsten der maand October des jaars een duizend acht honderd achttien ingevolge de mede aan ons overgelegde acte van den Burgerlijken Stand meerderjarige dochter van Willem de Ronde plaatskuiper en van Klasina Catharina van der Tang zonder beroep wonende allen in deze gemeente.
Welke Ons verzocht hebben de door hen voorgenomen Huwelijk te voltrekken; waarvan de afkondigingen zijn geschied voor de hoofddeur van het Raadhuis alhier, op den veertienden en den eenentwintigsten dezer maand mei.
Geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennisse zijnde gebragt, hebben Wij, aan hun verzoek voldoende, dezelve afgevraagd, of zij alkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door hen uitdrukkelijk met ja beantwoord zijnde, verklaren Wij, in naam der Wet, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.
En hebben de vier nagenoemde getuigen onder aanbod van Eede verklaard en zijnde het ook aan ons en verder alhier algemeen bekend dat Pieter van der Meijde en Pieter van der Meijden vermeld in de geboorteakte des mans en de doodacte zijner eerste echtgenoot een en dezelfde persoon is.
Van hetwelk Wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Willem de Ronde, oud vijf en zestig jaren, kuiper, vader der vrouw, Arend van der Meijde oud eenenzeventig jaren rentenier, vader des mans, Frans de Ronde oud drieendertig jaren, kuiper, broeder der vrouw en Jacob van der Valk oud negenendertig jaren kuiper aanbehuwd broeder der vrouw, wonende allen in deze gemeente.
En hebben de gehuwden en getuigen deze met Ons, na gedane voorlezing, onderteekend.

 

bronnen:

- Genealogie van Klazina Katharina van der Meijden
-
Wazamar archief

voor reacties
Walter Andreas Groen