IV

42
--


43

Pieter van der MEIJDE
geb Vlaardingen 04.05.1816
ber schoenmaker
overl Vlaardingen 12.04.1868
tr 1
Vlaardingen 19.05.1841
Jansje (Jannetje) POLDERMAN
geb Vlaardingen 03.09.1809
vader: Klaas Polderman
moeder:
Dirkje de Rie
ber
overl Vlaardingen 01.03.1852
tr 2 Vlaardingen 24.05.1854
Jacomina de RONDE
geb Vlaardingen 30.10.1818
ber
overl

gezin 1
gezin 2

Overlijden Pieter van der MEIJDE

bron:

- Burgerlijke Stand Vlaardingen 1868 Nr 100

In het jaar een duizend acht honderd acht en zestig, den veertienden der maand April zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Vlaardingen, op het Raadhuis verschenen Johannes Droppert, oud acht en dertig jaren, schoenmaker en Marinus Berkhout oud veertig jaren, kleermaker wonende beide alhier, welke Ons verklaard hebben, dat op den twaalfden der maand April dezes jaars, des voor middags ten vijf ure, in het huis staande omring kerk wijk H nommer 4 binnen deze Gemeente, overleden is Pieter van der Meijde, geboren te Vlaardingen oud eenenvijftig jaren van beroep schoenmaker, gewoond hebbende alhier eerst weduwnaar van Jannetje Polderman, overleden in deze gemeente nu echtgenoot van Jacomina de Ronde zonder beroep, zoon van Arend van der Meijde zonder beroep, beiden in deze gemeente woonachtig en van Engeltje van der Spek vroeger echtelieden in deze gemeente overleden.
En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, welke na voorlezing, door de aangevers kennissen van den overledene en Ons is onderteekend.

 

- Genealogie van Klazina Katharina van der Meijden
-
Wazamar archief

bronnen:

- Vlaardingen - isis

Voor reacties