X

1110

Jacoba den HOEDT
geb Overschie 18.05.1884
overl Oijen 25.08.1973
tr Rotterdam 21.10.1914
Wouter STERK
geb Vlaardingen 28.04.1885
ber typograaf bij de Nieuwe Rotterdamsche Courant
overl Rotterdam 15.08.1969


1950

Geboorteakte Jacoba den Hoedt

bron:

Burgerlijke Stand (BS) Rotterdam [Overschie 1884 Nr 65]

Op heden den Negentienden Mei achttien honderd-vier-entachtig, is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente OVERSCHIE verschenen: Hugo den Hoedt, oud dertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Overschie Wijk B nummer eenhonderdeen, welke ons heeft verklaard, dat op den achttienden dezer maand Mei ten drie ure, des voormiddags te zijnder huize is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Adriana Buijs, zonder beroep, zijne huisvrouw, herwelk hij de voornaam geeft van Jacoba. Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Willem Frederick van Ewijck, oud zevenendertig jaren, van beroep politiebeambte, wonende te Overschie, en van Hermanus Cornelis Jacobus Gijsen, oud tweeendertig jaren, van beroep veldwachter, wonende te Overschie. En is deze acte, na gedane vooelezing, onderteekend door den aangever en de getuigen.

copy originele akte

 

 

- Genealogie van Jacoba den Hoedt
-
Wazamar archief
- Genlias

Voor reacties