VI

8

9

gezin
Andries Groen
1961

Andries GROEN
geb Hellevoetsluis 27.04.1892
ber onderwijzer
overl Rotterdam 31.12.1978
gecr Rotterdam 05.01.1979
tr Hellevoetsluis 29.06.1916
Maria Hendrika FEENSTRA
geb Den Helder 11.40.1889
ber verpleegster, huisvrouw
overl Rotterdam 03.08.1974
begr Rotterdam 07.08.1974
begrpl Hofwijk


Maria Hendrika Feenstra
1970

Trouwakte GROEN - FEENSTRA

bron:

Burgerlijke Stand (BS) Hellevoetsluis no 16

In het jaar negentienhonderd zestien, den negenentwintigsten der maand Juni zijn voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente HELLEVOETSLUIS, in het Huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan: Andries Groen, oud vierentwintig jaren, onderwijzer, geboren alhier, wonende te Zwolle, meerderjarige zoon van Fokke Abram Groen, oud drie en vijftig jaren, bewaarder op 's Rijks werf en Johanna Petronella Terwiel, oud zesenvijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende alhier en Maria Hendrika Feenstra, oud zevenentwintig jaren, zonder beroep, geboren te Helder, wonende alhier, meerderjarige dochter van Luitjen Feenstra, oud vijftig jaren, majoor-ziekenverpleger en Renske Posthumus, oud vijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende alhier. De ouders des bruidegoms en der bruid verklaarden voor mij tegenwoordig, toe te stemmen in dezen echt.
De afkondiging van dit Huwelijk heeft zonder stuiting plaats gehad alhier en te Zwolle, op zeventien dezer. En hebben de comparanten aan Ons overlegd: hunne geboorte-akten.
Waarna wij de Comparanten in het openbaar hebben afgevraagd, of zij elkander aannemen tot Echtgenooten en getrouw de plichten zullen vervullen, die door de wet aan den huwelijken staat zijn verbonden. Nadat deze vragen door beiden toestemmend beantwoord zijn, is door Ons in naam der wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.
Waarvan deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Robijn Wiebe Feenstra, oud vijf en twintig jaren, stoker bij het loodswezen, broeder der bruid en Jacob Berg, oud vijf en twintig jaren, matroos bij het loodswezen, beiden wonende als, als getuigen.
Na voorlezing is deze akte door Ons onderteekend met de comparanten, de ouders des bruidegoms en der bruid en de getuigen.

 

- Genealogie van Nicolaas Groen
-
Wazamar archief
 

Voor reacties