VI

8

9

Andries GROEN
geb Hellevoetsluis 27.04.1892
ber onderwijzer
overl Rotterdam 31.12.1978
gecr Rotterdam 05.01.1979
tr Hellevoetsluis 29.06.1916
Maria Hendrika FEENSTRA
geb Den Helder 11.40.1889
ber verpleegster, huisvrouw
overl Rotterdam 03.08.1974
begr Rotterdam 07.08.1974
begrpl Hofwijk

gezin

1961

Geboorteakte Andries Groen

bron:

Burgerlijke Stand (BS) Hellevoetsluis no 44
originele akte

Inhet jaar een duizend acht honderd twee en negentig, den zevenentwintigsten der maand April is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Hellevoetsluis, verschenen: Fokke Abram Groen, oud negenentwintig jaren, van beroep schrijver, wonende alhier, welke Ons heeft verklaard, dat Zijne echtgenoote Johanna Petronella Terwiel, zonder beroep, wonende alhier, op den zevenentwintigsten der maand April des jaars een duizend acht honderd twee en negentig, des voormiddags ten een ure, binnen deze Gemeente, in het huis, staande op de westkade wijk A numero achtentwintig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk zal worden gegeven den voornaam van Andries.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jan Barend van der Vaart, oud vijfendertig jaren, van beroep gemeente Secretaris, wonende alhier en van Tobias Hendrikus Zoomers, oud achtenvijftig jaren, van beroep gemeente-bode, wonende alhier.
En hebben wij hiervan deze Akte opgemaakt en na voorlezing geteekend met den aangever en de getuigen.

kopij originele akte

 

- Genealogie van Nicolaas Groen

bronnen:

- Wazamar archief
 

Voor reacties