VI

9

8

Maria Hendrika FEENSTRA
geb Den Helder 11.04.1889
ber verpleegster, huisvrouw
overl Rotterdam 03.08.1974
begr Rotterdam 07.08.1974
begraafplaats Hofwijk
tr Hellevoetsluis 29.06.1916
Andries GROEN
geb Hellevoetsluis 27.04.1892
ber onderwijzer
overl Rotterdam 31.12.1978
gecr Rotterdam 05.01.1979


1970

Geboren Maria Hendrika Feenstra

Bron:

Burgerlijke Stand der gemeente Helder, 1889 N246

Heden den twaalfden april achttienhonderd negen en tachtig, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Helder, verschenen Luitjen Feenstra, van beroep oppasser, oud drie en twintig jaren, wonende in deze gemeente welke ons heeft verklaard, dat tenzijnen huize op den elfden dezer des avonds ten zeven ure, in het huis staande in wijk L driehonderd negenenvijftig is geboren een kind van het vrouwelijke geslacht, uit zijn echtgenoote Renske Posthumus van beroep zonder wonende tezijnen huize, welk kind zal genaamd  worden Maria Hendrika.
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Broers, van beroep aanspreker, oud eenenvijftig jaren, wonende in deze gemeente
en van Jan Mulder van beroep marinier, oud eenendertig jaren, wonende mede alhier en is deze akte na voorlezing door ons den comparant en de getuigen geteekend. 

geb-9


- Genealogie van Robijn Wiebes Feenstra
-
Wazamar archief

bronnen:

-

Voor reacties