V

7273


--

gezin 1
gezin 2

Wiebe Douwes FEENSTRA
geb Kolderwolde 24.10.1792
ged Oudega en Kolderwolde 18.11.1792
ber werkman, timmerman, landbouwer, boer
not
overl Oudemirdum (Gaasterland) 24.08.1849
aangiftedatum 24 augustus 1849, blad nr. 24 (suppl. nr. 1-20)
tr 1 Balk 19.04.1815
Grietje (Grietie) Robijns de JONG
geb Harich 23.11.1790
ged Harich 5.12.1790 Ned. Herv.
ber boerin
overl Oudemirdum 26.06.1829
aangiftedatum 27 juni 1829, blad nr. 34
tr 2 Balk (Gaasterland) 09.05.1830
akte nr 10
Wobbigjen Murks KOK
geb Tjerkgaast 07.11.1795
ged Tjerkgaast 22.11.1795 Ned. Herv.
ber
overl Gaasterland 12.08.1849
aangiftedatum 13 augustus 1849, blad nr. 15

 

Trouwakte FEENSTRA - De JONG

bron:

Burgerlijken Staat der Gemeente Balk, Provincie Vriesland 1815 nr 8

In het jaar een duizend acht honderd en vijftien, den negentienden der maand april des namiddags ten twee uren, zijn voor ons Schout Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente Balk, Provincie Vriesland, gecompareerd Wiebe Douwes Feenstra Boer oud twee en twintig jaren geboren en wonende te Oudega Gemeente Koudum meerderjarige zoon van Douwe Wiebes Feenstra Boer en Trijntje Ykes echtelieden te Oudega woonachtig hierbij tegenwoordig en hare toestemming gevende en:
Grietje Robijns de Jong zonder bedrijf oud vier en twintig jaren geboren en wonende te Harich meerderjarige dochter van Robijn Meinses de Jong Boer en Akke Harmens Boelsma echtelieden wonende te Harich hierbij tegenwoordig en hare toestemming gevende dewelke ons verzocht hebben het door hun voorgenomen Huwelijk te voltrekken waarvan de afkondigingen voor de hoofddeur van ons Huis dezer Gemeente zijn geschied namelijk de eerste op zondag den negenden en de tweede op zondag den zestienden der maand april telkens des middags ten twaalf uren alsmeede voor de hoofddeur van het Huis der Gemeente Koudum op zondagen den negenden en zestienden der maand april des jaars 18 honderdvijftien ingevolge certificaat daarvan afgegeven aldaar zijn geschied telkens des middags ten twaalf uren. Geen verhindering tegen het gemelde Huwelijk ter onze kennis gekomen zijnde hebben wij aan hun verzoek voldoende na voorlezing van het zesde Hoofdstuk van den titel van het burgerlijk Wetboek tot opschrift hebbende van het Huwelijk ieder der aanstaande echtgenoten afgevraagd of zij elkander en wederkerig tot man en vrouw wilden nemen- waarop door elk derzelve afzonderlijk ieder een toestemmend antwoord zijnde gegeven. Verklaren wij in naam der wet dat Wiebe Douwes Feenstra en Grietje Robijns de Jong voormeld door het Huwelijk verbonden zijn.
Van hetwelk wij akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van
Fekke Fekkes Postma, Boer, oud drie en dertig jaren, Johannes Robijns de Jong, oud negenentwintig jaren, Broeder van de contractante, Meinse Alles Bosman, Boer, oud drie en dertig jaren, Neef van de contractante allen wonende te Harich en Gerrit Fellinga, oud zes en vijftig jaren, Bode van de Schout wonende te Balk welke deze akte nadat hun dezelve was voorgelezen benevens de contractanten en de vader van de contractante met ons hebben verteekend - wijl de ouders van de contractant en de moeder der contractante verklaard hebben niet te kunnen schrijven.

 

- Genealogie van Robijn Wiebes Feenstra
-
Wazamar archief

bronnen:

-

Voor reacties