II

76
77

gezin

Hendrik Nannings POSTHUMUS
geb Leeuwarden? ca 1769
ber veldwachter, grofsmid, bode
overl Schiermonnikoog 24.12.1848
tr Schiermonnikoog 18.09.1803
Susanne Pieters KROOK
geb Schiermonnikoog 07.1771
overl Schiermonnikoog 23.01.1848
aangiftedatum 24 januari 1848, blad nr. 3

 

Overlijdensakte Hendrik Nannings Posthumus

bron:

Burgerlijke Stand Schiermonnikoog, 1848, akte blad nr 6

In het jaar Een duizend acht honderd achtenveertig, den vijfentwintigsten der maand December zijn voor ons Cornelis Eltjes Hoekman --- Ambtenaar van den Burgerlijken stand te Schiermonnikoog Provincie Friesland gecompareerd Gerrit Gerrits Ruurds Fenenga, van beroep secretaris oud achtenveertig jaren en vreemd van de overledene Pieter Hendriks Posthumus van beroep arbeider oud veertig jaren zoon van de overledene beide wonende binnen deze gemeente.
Welke ons verklaard hebben, dat Hendrik Nannings Posthumus oud vierenzeventig jaren van beroep Bode geboren en wonende te Schiermonnikoog, weduwnaar van Susanna Krook en zoon van Nanning Posthumus en Marijke Worms beide overleden
op den vierentwintigsten der maand December des avonds ten tien ure, binnen deze gemeente is overleden; en hebben wij deze Acte aan de Aangevers voorgelezen, welke dezelve na zulks met ons hebben geteekend.

 

- Genealogie van Rinske Posthumus
-
Wazamar archief
- Genlias  
 

Voor reacties
Walter Andreas Groen