39

39
38

Jacoba Jans GOTSCHALK
geb
Dokkum 18.11.1821
ber
overl Schiermonnikoog 31.12.1867
tr Schiermonnikoog 15.09.1847
akte nr 9
Pieter Hendriks POSTHUMUS
geb Schiermonnikoog 17.07.1805
ber arbeider, grofsmid, gemeentesecretaris
overl Schiermonnikoog 24.11.1881

 

Geboorteakte Jacoba Jans Gotschalk

bron:

Burgerlijke Stand Dokkum 1821 blz 36

In het jaar duizend acht honderd en eenentwintig den negentienden der maand November des na middags ten twee uren, is voor ons burgemeester Officier van den Burgerlijken Stand der Stad Dokkum Provincie Vriesland, gecompareerd Jan Gatschalk, oud eenendertig jaren, turfdrager alhier dewelke ons heeft getoond een kind van het vrouwelijk geslacht geboren den achttienden dag deezer maand November s' avonds ten elf uren van hem comparant en van Sieuke Jacobs Engelsman zijne huisvrouw en aan welk kind hij declarant verklaart te geven de voornaam van Jacoba.
De gemelde verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Pieter van der Veen, oud zesenvijftig jaren stadsbode alhier en van Arjen Boling oud negenentwintig jaaren opziener bij de waterstaat alhier en hebben de beide getuigen deeze acte van geboorte na dat hundezelve was voorgelezen nevens ons ondertekend verklarende de vader niet te kunnen schrijven.
De Burgemeester
Officier van de Burgerlijk Stand
A.F. Klaver.

Copy originele akte

 

 

- Genealogie van Rinske Posthumus
-
Wazamar archief
- Genlias  

Voor reacties
Walter Andreas Groen