VI

70
--


71

gezin 1
gezin 2

Leendert KNOP
geb
Brielle 03.02.1805
ber touwslager
overl
tr 1 Brielle 03.12.1828
akte nr 42
Jacoba STUDERG
geb Brielle
02.12.1800
vader: Nn
moeder: Pieternella van der Reijden

ber
overl Brielle 01.02.1829
tr 2 Brielle 13.02.1834
akte nr 4
Pietertje van den BERG
geb
Brielle 04.05.1800
ber
overl

 

Trouwakte KNOP Van den BERG

Bron:

Burgerlijke Stand Brielle 1834 nr 4

In het jaar een duizend acht honderd vier en dertig, Donderdag den dertienden der maand februarij, des voormiddags tien ure zijn voor ons Bartholomeus Kleijn, wethouder benoemd Ambtenaar van den burgerlijken Stand der Stad Brielle, ten Raadhuize verschenen
--- Leendert Knop, oud negenentwintig jaren geboren te Brielle, blijkens voorgelegd extract den derden februarij achttienhonderdvijf, van beroep touwslagersknecht, gedomicilieerd te Brielle, thans schutter in de vijfde Kompagnie, van het eerste Bathaillon der vierde afdeling Zuid Hollandsche schutterij in garnizoen te Breda, weduwnaar van Jacoba Studerg overleden te Brielle, blijkens overlegd extract den eersten februarij achttienhonderd negenentwintig, meerderjarige zoon van Daniel Knop, zakdrager en van Cornelia Schoon echtelieden te Brielle woonachtig, ten deze present, en hunne toestemming tot de voltrekking van dit huwelijk gevende, hebbende hij Contractant aan zijn verpligtingen voor de dienst der Nationale Militie voldaan, blijkens een ten dezen overgelegd certificaat van Zijne Excellentie den Heere Staatsraad Gouverneur dezer Provincie, in dato zeven en twintigsten januarij laatstleden, en toestemming tot het aangaan van dit huwelijk, van den Commanderende officier van gezegde Bataillon, blijkens overgelegd bewijs, in dato drie en twintigsten der maand januarij, dezes jaar en
--- Pietertje van den Berg, oud ruim drie en dertig jaren, geboren te Brielle, blijkens overgelegd extract, den vierden mei achttienhonderd, zonder beroep wonende te Brielle, weduwe van Abraham Ritmeester, overleden te Brielle, blijkens overgelegd extract, den een en twintigsten november achttienhonderd dertig, meerderjarige dochter van Pieter van den Berg, warmoesier, wonende te Brielle, ren deze present en zijne toestemming tot de voltrekking van dit huwelijk gevende, en van Gerritje de Haan overleden te Brielle, blijkens overgelegd extract, den vierentwintigsten September achttienhonderd zeven en twintig en die tijd echtelieden.
Dewelke aan ons verzocht hebben, hun voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de twee bij de met verusakte afkondigingen te Brielle voor de hoofddeur van het huis der gemeente geschied zijn op zondagen den tweeden en negenden dezer maand februarij.
Geene verhindering tegen die voltrekking ter onzer kennisse gebragt zijnde, hebben wij aan hun verzoek voldoende, na voorlezing van alle de bovengemelde ten dezen overgelegde stukken, en van het zesde hoofdstuk des eersten boeks, van het nog regerend burgerlijk Wetboek van elk der partijen, de een na de ander, de verklaring afgenomen, dat zij elkander willen nemen tot man en vrouw, en voorts namens de wet uitspraak gedaan dat zij door het huwelijk vereenigd zijn.
Van al het welke deze acte is opgemaakt, in de tegenwoordigheid van Pieter Ritmeester, oud vier en dertig jaren, schoonbroeder van de contractante, Cornelis Schoon, oud acht en dertig jaren, zakdrager en Leendert Hartman, oud een en dertig jaren, touwslagersknecht, neefs van de contractante en Jan Hartog, oud twee en dertig jaren, touwslagersknecht, allen wonende binnen gezegde stad Brielle als getuigen die deze acte na gedane voorlezing met den contractanten, de ouders van den Contractant en ons tekenen, verklarende de contractante en de vader van de contractante, de schrijfkunst niet te verstaan.

- Genealogie van Cornelia Johanna Knop
-
Wazamar archief

bronnen:

- Genlias

Voor reacties