WAZAMAR

Historische Geslachtswapens

 

 


wp-100-algemeen-1

Historische Geslachtswapens

Inleiding
Inhoud 

Voor reacties

 

 

38

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

 

Wapenschild: In goud drie kookpannen van rood.
Wapenvoerder: Pieter Christiaansz Bor, geb. als apothekerszoon te Utrecht 1559, overl. Haarlem 1635. Notaris te Haarlem, later raad en rentmeester-generaal van Noord-Holland, historicus en geschiedschrijver.

 

 

Wapenschild: Gedwarsbalk van zilver en blauw van 6 stukken, de zilveren balken beladen met 6 lelies van rood, geplaatst 3, 2 en 1.
Wapenvoerder: Renom de France, volgde zijn vader op als raad in de Grote Raad van Mechelen en president van de raad van Artois en werd tenslotte president van de Grote raad (1622).

 

 

Wapenschild: In zwart een rad van goud, vergezeld van drie merletten van hetzelfde, zittende op het rad, twee boven, één onder en één omgekeerd.
Wapenvoerder: Paulus Merula, geb. uit het gaslacht van Van Meaarle, de Merle of de Merlens te Dordrecht 1558, overl. Rostock 1607. Advocaat van het Hof van Holland (1587), hoogleraar in de geschiedenis te Leiden (1592), historieschrijver van de Staten Generaal (1598) en rector magnificus (1603). Schreef over rechtskundige onderwerpen en beoefende geografie en filosofie.

 

 

Wapenschild: In rood een zilveren manshoofd met gouden haar, omwonden met een lauwerkrans van groen.
Wapenvoerder
: Cornelis Pietersz Hooft, geb. Amsterdam 1547, overl. 1626. Vader van de dichter
Pieter Cornelisz Hooft en burgemeester van Amsterdam.

 

 

Wapenschild: In goud drie boven elkaar geplaatste gaande leeuwen van zwart, genageld en getongd van rood.
Wapenvoerder: Gebhart II, geb. 1547, overl. 1601. Aartsbisschop en Keurvorst van Keulen, Drossaard van Walborg. Hij stamt uit de oude Trauchburgsen stam van het geslacht van de Vrijheren en erfdrosten van Walborg.

 

 

Wapenschild: een gevierendeeld banierschild van goud en rood.
Wapenvoerder: Armand de Gontaut, Baron de Biron, Maarschalk van Frankrijk, bevelhebber van de Franse troepen van Anjou.

 

 

Wapenschild: In zwart een keper van zilver.
Wapenvoerder: Joost de Soete, Heer van Villers, Bevelhebber van Bouchout (1580), later door de Staten van Utrecht tot stadhouder van 't Sticht aangesteld en tot veldmaarschalk benoemd. Uit een edel Vlaams geslacht.

 

 

Wapenschild: Gevierendeeld: 1 en 4 van zilver; 2 en 3 in rood een latwerk van goud; over alles heen een schuinbalk van blauw.
John Norris, geb. ca 1547, overl. Mallow (Ierland) 1597, lid van de oude familie Norris of Norreys in Berkshire, bevelhebber van de Engelse vrijwilligers.

 

 

Wapenschild: Gedeeld: I van keel; II In goud een dwarsbalk van blauw.
Dit wapenschild is van de familie Tamminga. Wigbold was een achterkleinkind van Hidde Tamminga, gehuwd met Mennecke van Ewsum, onder voorwaarde dat, zijn kinderen de naam van Van Ewsum zouden aannemen. Genoemde Mennecke was de enige dochter van Ewe Ewesz., hoofdeling te Middelstum en erfgename van de bezittingen van haar geslacht.
Wapenvoerder: Wigbold van Eusum, Heer van Nyenoord, Bevelhebber en tegenstander van Rennenberg.

 

 

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker