WAZAMAR

Historische Geslachtswapens

 

 


wp-100-algemeen-1

Historische Geslachtswapens

Inhoud

Voor reacties

 

 

AANTEKENINGEN

 

Cornelis Aerssens

 

http://www.wazamar.org/Familiewapens/hist-famwpn/images/174.gif

Cornelis Aerssens, geb. uit een oud Brabants geslacht te Antwerpen 1545, overl. Den Haag 1627. Heer van Speijk, secretaris, tijdelijk raad en pensionaris van Antwerpen, houtvester van de Waranden in Henegouwen, griffier van de Staten-Generaal (1584-1623).
Wapen: Gevierendeeld: 1 en 4 In goud een dwarsbalk van zwart, over alles heen een van zwart en zilver geschakeerd St. Andreaskruis (Aerssen); 2 en 3 In goud drie merletten van zwart.

 

1

 

Robert Fruin

De laatste woorden van Prins Willem I

Dezer dagen is het XIe deel der Correspondance de Granvelle verschenen, waarin de brieven van het jaar 1584. Natuurlijk komt hierin het een en ander voor over den moord van Prins Willem. Een maand na het voorval, den 11en Augustus, zendt de Bisschop van Doornik, Morillon, een getrouw correspondent van den Kardinaal, aan hem, die te Madrid woonde, o.a. den bekenden brief van Cornelis Aerssens, pensionaris van Brussel, den dag na den moord uit Delft aan zijn regeering geschreven, waarin de beroemde laatste woorden worden vermeld, die den doodelijk gewonde uit het hart en van de lippen waren gevloeid.
    Wij weten dat de Spaanschgezinde katholieken aan de echtheid dier laatste bede, waarmee hun voorstelling van den zelfzuchtigen aartsrebel niet wel bestaanbaar is, nooit hebben willen gelooven. Zij loochenen die halsstarrig, doorgaans onder een door niets gestaafd beweren, dat de dood te plotseling is geweest dan dat de stervende zelfs die enkele woorden nog had kunnen uitbrengen. Morillon beseft natuurlijk ook al, dat die woorden in geen geval gesproken mogen zijn, maar hij is nog niet op de gedachte gekomen van den zoo overweldigend snellen dood, die het spreken belet zal hebben. Hij heeft een anderen grond voor zijn ongeloof, niet minder afdoende. Ik houd het er voor, schrijft hij, dat Aerssens liegt, want de moord is na den maaltijd geschied, toen de Prins zijn wijn ophad, en dan was hij altijd stomdronken: "Je le tiens mentir de ce qu' auroit dit ledict Orangier estant féru, puisqu' il advint après boire, lorsqu' il estoit tousiours raoust." - Al is de afleiding en de verklaring van het laatste woord, naar het schijnt, volgens de romanisten nog onzeker, aan de beteekenis valt wegens het verband niet te twijfelen! Na den eten was Willem van Oranje doorgaans tot niets meer in staat! Wat de haat zijn dienaars al niet ingeeft. De Bisschop moet zich bewust zijn geweest dat de Kardinaal, aan wien hij schreef, even goed als hij zelf, het tegendeel wist van hetgeen hij voorwendde te gelooven. Hoe vurig zouden zij beiden ter liefde van de goede zaak gewenscht hebben, dat hun vijand waarlijk den halven dag incapabel was geweest; hoe deerlijk hadden zij het tegenovergestelde ondervonden. Maar liever het onmogelijke verdicht dan de waarheid erkend, die den gehaten ketter tot onsterfelijke eer verstrekt. - Tegelijk met den brief van Aerssens zendt Morillon den Kardinaal ook de Latijnsche beschrijving toe, door een Delftschen katholiek opgesteld van de martelingen waaronder de moordenaar ter dood is gebracht (hetzelfde geschrift dat onlangs te Rome en in Nijhoff's Bijdragen voor het eerst gedrukt is). Het lezen van dit aangrijpende verhaal, waarover hij in een brief van 1 Sept. aan zijn vriend en ambtgenoot Idiaquez spreekt, ontlokte den Kardinaal geen kreet van afschuw over zulk een mishandeling, aan een mensch door medemenschen aangedaan, maar de spijtige opmerking, dat de pijniging veel beter dan aan Balthasar Gerards besteed zou zijn geweest aan den Prins van Oranje: "que fuera mejor empleado en Oranjes". Teekenen zulke woorden de haters van Prins Willem niet even treffend, als de laatste, die hij gesproken heeft, het hem doen?

R.F.

Uit:
De Gids 59 (1895) I, 178-179; herdrukt in: idem, Verspreide Geschriften (10 dln., 's-Gravenhage, 1900-1905) III, 86 noot.

- http://www.dutchrevolt.leiden.edu/dutch/geschiedschrijvers/Pages/Fruin%201895%202.aspx

 

2

 

Aerssens of Van Aerssen (Cornelis), griffier van de Staten-Generaal, 1584-1623, onderhandelaar met Neyen, opgevolgd door C. Musch. Hij beschuldigde Oldenbarneveld  van omkoopbaarheid en van eens 14000 gulden in ‘Spaansche pistoletten’ te hebben betaald voor zijn zoon.
Hij was de vader van:

Aerssens of Van Aerssen of eig. d'Aerssen (François), heer van Sommelsdijk, geb. te Brussel, van 1598 tot 1613 gezant te Parijs, een talentvol, maar onvoorzichtig en met de Hugenoten intrigeerend man, die Oldenb. tegenwerkte en zich aansloot bij de streng Gereformeerden. Om zijn eerzucht te bevredigen en de groote geschenken te kunnen genieten die den eervollen post zeer voordeelig maakten, heeft hij zich lang weten te handhaven. Hoewel hij alles aan Old. had te danken, is hij diens doodvijand geworden en heeft hij meer dan iemand tot diens val en later van diens zoons en schoonzoons en aanhangers medegewerkt. Zie de aant. op bl. 53 en 77. Door Maurits eigenmachtig tot Gecommitteerde benoemd, had hij met Pauw en Muys het College in zijn macht. Later was hij lid van den Raad van State, dikwijls hoofd van gezantschappen naar Venetië, Engeland, Frankrijk, en leider van de buitenlandsche zaken. † 1641. In Palamedes is hij Ulysses en in vs. 1132 wordt van hem gezegd, dat hij ‘zich eerloos verrijkt.’ Zijn portret door Mierevelt bij Wagenaar X.
Zijn zoon is:

Aerssen (Corn.) 122. In zijn opstel over den aanslag van Willem II op Amsterdam schrijft Mr. W.H. de Beaufort:

Tijdgenooten verdachten o.a. Van de Capellen bekend geweest te zijn met de plannen van den Prins. ‘Hij had echter, zoo verhaalt hij in zijne gedenkschriften, den Prins reeds weken voor den aanslag op Amsterdam trachten af te schrikken van elke poging om zich met geweld recht te verschaffen en hem daartoe herhaaldelijk de droevige lotgevallen van het koningshuis in Engeland voorgehouden. Op den gedenkwaardigen Zaterdagmorgen van 30 Juli gaf de Prins dan ook aan Van de Capellen kennis van wat hij verricht had, met de woorden: Gij zult wel schrikken als gij hoort wat ik gedaan heb.’ (Wel had hij deel uitgemaakt van de bezending, die met den Prins aan 't hoofd de Hollandsche steden rondtrok, en daarbij gewoonlijk (te Dordr. zeer scherp) het woord gevoerd). Men leze over hem het art. in Kok's Wdb., of in den Volksalm. van 1876 dat van Van Vloten: Een oprecht vaderlander der 17de eeuw), of thans het Biogr. Wdb. III. ‘Wie ongetwijfeld in 's Prinsen vertrouwen is geweest, waarschijnlijk hem in zijne plannen gesterkt heeft, misschien wel tot de volvoering aangezet, was de slecht befaamde griffier der Staten-Generaal, Cornelis Musch,’ wiens onverwachte dood, twee maanden na dien van den Stadhouder, vrij algemeen het in de noot op bl. 122 vermelde gerucht deed ontstaan.
Er was nog een lid der Staten van Holland, die kort voor het volvoeren der onderneming, er mede in kennis werd gesteld. Hij had in de oogen van den Prins het voordeel van meer krijgsman dan staatsman te zijn, en te behooren tot een geslacht, dat sinds den val van Oldenbarneveld in blakende gunst bij het huis van Oranje was gekomen.
Dit was Cornelis Aerssens, heer van Sommelsdijk, ‘de rijkste ingezetene van Holland,’ kolonel in dienst van den Staat en gouverneur van Nijmegen (1647-'52), tevens als lid van de Ridderschap van Holland in de Staten van dat gewest beschreven.’ (Zie Wag. XII, 195). Hij dacht de rol van zijn vader te spelen, maar had veel minder bekwaamheid en zijn houding in 1650 hebben de Staten hem nooit vergeven. († 1662.)

 

http://www.dbnl.org/

 

----- Original Message -----

From: MARCEL

To: genealogie@wazamar.org 

Sent: Wednesday, October 08, 2003 9:34 PM

Subject: historische wapens 36

Dag beste

Ik betwijfel niet de echtheid en het serieuze van u databank, maar omtrend AERSSENS CORNELIS heb ik andere informatie en zie hier de link http://www.dutchrevolt.leiden.edu/dutch/geschiedschrijvers/Pages/Fruin%201895%202.aspx en ik had er graag de juistheid van geweten want ik ben ook een AERSSENS Marcel, zeker ben ik blij voor een historische rechtzetting, als ik die dan gevonden zou hebben, want de heer FRUIN die het artikel geschreven heb kan ik helaas niet mailen, hou je me op de hoogte?


Bedankt Aerssens Marcel

fa216052@skynet.be
of

marcelaerssens@hotmail.com

© WAZAMAR
sinds 1996


Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.