WAZAMAR

Familiewapens in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

Familiewapens
in de
Nederlanden

Inleiding
Inhoud

Historische Geslachtswapens

Inhoud

Heraldische Wapenkunde
in de
Nederlanden

Inhoud

Heraldische Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud 

Voor reacties

 

TETRODE

 

 

 

wp-tetrode-300

 Beschrijving:

Schild: In zwart drie zilveren meerbladeren.

Helm: Afgewend

Helmteken: Een gesloten vlucht, beurtelings doorsneden van zwart en zilver.

Dekkleed: zwart, gevoerd van zilver.

 

TETRODE (PLAAT 83)

 

Deze familie ontleende stellig haren naam zoo niet haar ontstaan aan het adellijk geslacht van dien naam, wiens stamslot gelegen was onder Haarlem, doch reeds tijdens de Hoeksche en Kabeljauwsche twisten aan de stad Haarlem overging. Hoewel vermaagschapt aan drie der voornaamste geslachten in Holland, te weten: Amstel, Brederode en Egmond schijnt de familie Tetrode evenwel niet in staat te zijn geweest gedurende langen tijd haar standpunt onder de overige adellijke geslachten te handhaven, immers werden omstreeks de helft der XVIIe eeuw de afstammelingen uit die familie niet meer beschouwd als te behooren tot de ridderschap en edelen van Holland. De voornaamste tak vestigde zich te Leiden alwaar de leden onder de schildboortige mannen gerekend werden.

De stamvader van het navolgend geslacht is:

 

Willem van Tetrode, van wien drie kinderen bekend zijn:
1e Dirk van Tetrode,
2e Arent van Tetrode,
3e Jan van Tetrode,
die allen volgen.

 

Dirk van Tetrode, zoo evengenoemd, kocht 19 Jan. 1414 een huis binnen Leiden, en had tot zoon:
Bartholomeus van Tetrode, overl. in 1470, geh. in 1450 met Dementia van Swieten Gillesdochter, bij wie hij verwekte:
1e Alijda van Tetrode, overl. in 1519, geh. met Pieter van Zijl, schepen van Leiden, overl. In 1516;
2e Dirk van Tetrode , die volgt.

 

Dirk van Tetrode, pas genoemd, overleed vóór 1504, en huwde met Christina van der Horst Jansdochter, bij wie hij verwekte: Bartholomeus van Tetrode, overl. in 1512, huwde driemaal: 1e met Geertruida Bouchorst, 2e met Adriana Huygens, en 3e met Geertruida Vinck Cornelisdochter.
Uit het eerste huw. werd een, uit het tweede mede een zoon geboren, terwijl uit het der de twee kinderen sproten:
1e Hugo van Tetrode, veertigraad van Leiden tot 1520;
2e Adriaan van Tetrode, had tot zoon: Hendrik van Tetrode, wiens zoon: Adriaan van Tetrode, schepen van Leiden was van 1619-1622, burgemeester aldaar in 1623 en kapitein van een vendel burgerij van 1615-1618;
3e Cornelis van Tetrode, die volgt;
4e Dirk van Tetrode, overl. in 1542, geh. met Theodora van der Meeren Nicolaasdochter, van Weesp; uit hunnen echt sproten voort:
a. Gerrit van Tetrode, geh. met Gaulsgen Abrahamsdochter, bij wie hij een zoon verwekte;
b. Bartholomeus van Tetrode, geh. met Adriana van Broeckhoven, bij wie hij o. a. verwekte:
aa. Jacob van Tetrode, predikant te Krommenie in 1618;
bb. Adrianus van Tetrode, predikant te Haarlem in 1616, overl. in 1618;
cc. Mr. Cornelis van Tetrode, bijgenaamd van Weesp, veertigraad van Leiden tot 23 Oct. 1618;
dd. Swaantje van Tetrode, geh. in 1602 met Dr. Cornelis van Swanenburgh, hoogleeraar in de beide rechten te Leiden.

 

Cornelis van Tetrode, zoo evengenoemd, korenkooper, huwde met Rimigia van Banchem Cornelisdochter, overl. in 1564 1), bij wie hij won:
1e Jan van Tetrode, overl. in 1575, geh. met N.N. Brttyne, hadden tot kinderen:
a. Jacob van Tetrode, rentmeester der kapittelgoederen van de Hoogl.-kerk te Leiden in 1617, kapitein van een vendel burgerij aldaar in 1619 en veertigraad dier stad in 1639 en 1640, geh. met Barbara van Cruytpenningh Pietersdochter, bij wie hij een zoon won;
b. Pieter van Tetrode, in 1626 luitenant bij de schutterij te Leiden;
2e Elisabeth van Tetrode, geh. met Willem Suytbroeck Adriaanszoon;
3e Dirk van Tetrode, die volgt;
4e Maria van Tetrode, geh. met Pieter van Gooten;
5e Lucas van Tetrode,
geh. met N.N. Exallo, bij wie hij won:
a. Dirk van Tetrode, leefde nog in 1678 te 's-Hertogenbosch en was gehuwd;
b. Catharina van Tetrode, geh. met Nicolaas van Swieten Gerritszoon, overl. 13 Nov. 1631.

 

Dirk van Tetrode, zoo evengenoemd, overleed in 1602, huwde in 1578 met Clara Clase. Hunne kinderen zijn:
1e Jan van Tetrode, in 1657 notaris te Leiden, geh. met Geertruida Reyerberg;
2e Sebastiaan van Tetrode, geh. met Johanna de Man Gerritsdochter, bij wie hij twee kinderen won:
a. Nicolaas van Tetrode, geh. met Maria Dirkshaag, bij wie hij zeven kinderen won, o. a.:
aa. Jacoba van Tetrode, bagijn te Amsterdam;
bb. Dirk van Tetrode, med. doctor te Amsterdam, geh. met Eva Dommer, bij wie hij o. a. twee dochters had:
Catharina van Tetrode, geh. te Utrecht met Willem van Wijckersloot, en
Cornelia van Tetrode, bagijn bij hare tante Clara van Tetrode, te Amsterdam;
cc. Clara van Tetrode, moeder van het bagijn en hof te Amsterdam in 1720;
dd. Johanna van Tetrode, bagijn te Amsterdam;
ee. Albert van Tetrode, geh.: eerst met Maria Poot Jansdochter, en daarna met Margaretha van der Aa Harmensdochter;
3e Barlhólomeus van Tetrode, onder secretaris der vroedschap in 1638 en secretaris der rekenkamer van Leiden van 10 Nov. 1638 tot 10 Juni 1651, als wanneer hij stierf, geh. met Ignita Dedel Cornelisdochter; hun zoon:
Abraham van Tetrode, werd ged. te Leiden 8 Juli 1639;
4e Cornelis van Tetrode, geh. met Jacomina Hals, bij wie hij een zoon won;
5e Margaretha van Tetrode, geh. met Cornelis Ghij Hijmanszoon;
6e Willem van Tetrode, geh. met Jacoba van der Waart, bij wie hij twee kinderen verwekte;
7e Catharina van Tetrode, geh. met Lambert Verhoog.

 

wpschild-tetrode-80
wapenschild
in kleur

Arent van Tetrode, tevoren genoemd, werd poorter binnen Leiden in 1470 en had acht kinderen:
1e Willem van Tetrode, poorter van Leiden in 1457, stichter van het St. Stevenshofje aldaar in 1487, geh. met Christina de Bruyn Arentsdochter;
2e Daniel van Tetrode,
had tot zoon: Willem van Tetrode, beroemd beeldhouwer en hofbouwmeester van den aartsbisschop en keurvorst van Keulen Salentin van Isenburg;
3e Jan van Tetrode, kinderloos overleden;
4e Willem van Tetrode, woonde te Wassenaar, was gehuwd en had, behalve meerdere kinderen waarvan in 1771 e n 1772 nog afstammelingen te Wassenaar in leven waren, tot zoon: Arent van Tetrode, priester, leefde nog in 1543;
5e Dirk van Tetrode, die volgt;
6e Maria van Tetrode, woonde te Wassenaar;
7e Barbara van Tetrode, was gevestigd te Schagen;
8e Geertruida van Tetrode.

 

Dirk van Tetrode, zoo evengenoemd, kerkmeester der Lieve Vrouwe-kerk te Leiden in 1504, had twee kinderen:
1e Willem van Tetrode, die volgt;
2e Maria van Tetrode, geh. met Gerrit van Dam Ewoudszoon, schepen van Leiden, overl. 16 April 1534.

 

Willem van Tetrode, zoo evengenoemd, huwde met N. van Swieten van Gillesdochter, bij wie hij won:
1e Jan van Tetrode, bijgenaamd „de Oude", priester;
2e Jan van Tetrode, geh. met Petronella Gommers; zij verwekten:
a. Nicolaas van Tetrode, was in krijgsdienst en geh. in 1575 met Ermengarde Claesdochter; hunne kinderen zijn:
aa. Margaretha van Tetrode, geb. 23 Juli 1576, geh. in 1602 met Nicolaas van Tol Janszoon, te Leiden;
bb. Jan van Tetrode, geb. in 1577, geh.: eerst met Elisabeth Hendrix, en daarna met Soetje Jansdochter, weduwe van Izaak van der Pot Corneliszoon;
uit het eerste huw. werd geboren:
Nicolaas van Tetrode, geh.: eerst in 1634 met Barbara van Noort Cornelisdochter, en daarna in 1636 met Catharina Fijdes; uit het eerste huw. sproot een zoon;
cc. Lambert van Tetrode, geh. met Elisabeth Elsevier;
b. Maria van Tetrode,
geh.: 1e met Jan van Tetrode Gijsbertszoon; 2e 13 Juli 1577 met Matthias Chimaer, geb. in 1545, kapitein eener compagnie Waalsche troepen, overl. vóór 1589,
3U 21 Nov. 1589 met Jan de la Garbede Gaasbeeck;
3e Jeroen van Tetrode,
die volgt.

 

wpschild-tetrode-zw-80
Wapenschild
gearceerd

Jeroen van Tetrode, pas genoemd, had twee zonen:
Leendert en
Willem van Tetrode, welke laatste huwde met Elisabeth van der Graft, bij wie hij won: Willem van Tetrode, geh. met Petronella van Leeuwen, hadden tot zoon: Pieter Tetrode, vestigde zich te Amsterdam alwaar hij het poorterrecht verkreeg en was geh. met Geertruida van Sterrenbergh Jansdochter, bij wie hij verwekte:
1e Pieter Tetrode, die volgt;
2e Gerard Tetrode, geb. te Amsterdam, woonde aldaar, geh. met Elisabeth Staal, bij wie hij won: Helena Tetrode, geb. te Amsterdam in 1715, geh. aldaar 18 Sept. 1744 met Daniel van Doornick, er geb. in 1709.

 

Pieter Tetrode, zoo evengenoemd, ged. te Amsterdam 14 Jan. 1685, overleed na Febr. 1749 en was driemaal gehuwd: 1e te Amsterdam 3 Maart 1713 met Anna de Clercq Stevensdochter, geb. aldaar in 1690, overl. in 1714, 2e 18 Juli 1715 met Maria Koorenhuys, geb. te Amsterdam in 1691 en 3e 9 Jan. 1739 met Helena Boddens, weduwe van Benjamin van Tongeren. Uit het tweede huw. sproten voort:
1e Pieter Tetrode, die volgt;
2e Gerard Tetrode, geb. te Amsterdam, woonde aldaar, geh. te Middelburg 27 Aug. 1744 met Anna Levina Mortier, geb. aldaar.

 

Pieter Tetrode, zoo evengenoemd, geb. te Amsterdam in 1717, woonde aldaar, en huwde te Harlingen 24 Maart 1743 met Wijtske Hiddema Simonsdoz\\ter, geb. aldaar in 1717, bij wie hij won:
1e Pieter Tetrode, die volgt;
2e Petronella Maria Tetrode, geb. te Amsterdam 16 Juni 1757, overl. te Harlingen 28 Oct. 1834, geh. te Amsterdam 20 Aug. 1780 met Wijbo Hanekuyk, geb. te Harlingen 3 Jan. 1755, advocaat-fiscaal en burgemeester zijner geboortestad, overl. aldaar 12 Febr. 1830, zoon van Jacob Wijbes en van IJfke Hibma Pietersdochter.

 

Pieter Tetrode, zoo evengenoemd, ged. te Rotterdam 6 Febr. 1749, reeder te Harlingen, overleed aldaar in 1803. Hij huwde te Harlingen 11 Febr. 1770 met Aurelia Gratama, ged. aldaar 17 Juli 1751 , er overl. 27 Juli 1818, dochter van Tjepke Seerps en van Rinske Jans Donker. Zij zijn de ouders van:
1e Hendrina Tetrode, geb. te Harlingen 17 April 1772, overl. te Amsterdam 23 Juli 1822, geh. te Harlingen in 1788 met Franciscus Ludovicus Kamps, geb. te Maastricht 3 Nov. 1757, majoor der infanterie, overl. te Antwerpen 5 Juli 1830;
2e Pieter Tetrode, die volgt;
3e Simon Tetrode, geb. te Harlingen 17 Nov. 1786, overl. aldaar 28 Nov. 1812.

 

Pieter Tetrode, zoo evengenoemd, geb. te Harlingen 16 Maart 1778, reeder aldaar, later ambtenaar bij het provinciaal gouvernement van Drenthe, overleed te Assen 26 Mei 1835. Hij huwde te Hornsey 11 Aug. 1810 met Elisabeth Holden, geb. te Islington 24 Nov. 1782, overl. te 's-Gravenhage 22 Oct. 1855, dochter van John en van Rebecca Fish. Hunne kinderen zijn:
1e Elisabeth Ellen Tetrode, geb. te Harlingen 8 Juli 1811, geh. te Assen 7 Nov. 1829 met Hendrik Indewey, geb. te 's-Gravenhage 11 April 1795, commies bij het departement van financiën, overl. te 's-Gravenhage 21 Juli 1856, zoon van Jacobus en van Maria Adriana van Craght;
2e Aurelia Tetrode, geb. te Harlingen 14 Jan. 1815, geh.: eerst te Hornsey 9 Jan. 1834 met Henry Craven, geb. 21 Oct. 1809, overl. 17 Juni 1849, zoon van John en van Mary Bowman, en daarna te West Wickham met William Albemarle Berde Cator, geb. 9 Oct. 1818, rector te Carshalton, zoon van William, luitenant-generaal in Engelschen dienst, en van Penelopè Anna Farnaly;
3e Pieter Tetrode,
geb. te Harlingen 15 Juli 1819, directeur der posterijen, geh. te Middelstum 26 Mei 1848 met Helena Wigboldina Florentina van Hasselt, geb. te Groningen 26 Mei 1823 (zie geslachtlijst van Hasselt); uit hunnen echt sproten voort:
a. Maria Elisabeth Tetrode, geb. te Groningen 5 Jan. 1851, geh. aldaar 19 Juli 1871 met Philip Jacob Waller, geb. te Amsterdam 30 Maart 1840, ingenieur, zoon van Mr. Elbert en van Catharina Elisabeth Alkens 2);
b. Mary Ann Caroline Craven Tetrode,
geb. te Paterswolde 2 Aug. 1852, geh. te Amsterdam 14 Mei 1886 met Hendrik Beets, geb. te Zuidbroek 11 Jan. 1852, zoon van Nicolaas en van Grietje Lage;
c. Johan Conrad Tetrode,
geb. te Groningen 1 Juni 1854, jong overleden;
d. Aurelia Georgine Tetrode, geb. te Groningen 17 Mei 1857, geh. aldaar 22 Aug. 1883 met Mr. Antonius Otto Hermannus te Hegen, advocaat en rentmeester der stadsbezittingen van de gemeente Groningen te Groningen, zoon van Mr. Bernardus Dominicus Hubertus en van Johanna Sippina Boldewina Adriana barones van Ittersum;
e. Petronella Helena Wigboldina Florentina Tetrode,
geb. te Zaandam 4 Febr. 1862;
f. Pieter Johan Conrad Tetrode, geb. te Hoorn 24 Sept. 1863;
g. Ludolph Theodorus Tetrode, geb. te Amsterdam 5 Maart 1865;
h. Johanna Antonia Tetrode, geb. alsvoren 18 April 1868, zeer jong overleden;
4e George Maynard Tetrode, geb. te Harlingen 5 Juli 1822, controleur van 's-rijks belastingen en wethouder te Assen, geh.: eerst te Leeuwarden 7 Juni 1848 met Jacoba Albarda, geb. te Workum 11 Febr. 1824, overl. te Assen 17 Mei 1862, dochter van Cornelis en van Heye Wiggerts,, en daarna te Assen 12 Maart 1866 met Catharina Maria van Bulderen, geb. te Groningen 27 Jan. 1823, overl. te Assen 28 Juni 1872, weduwe van Gerard Pieter Servatius, dochter van Joan Jacob en van Catharina Maria Salverda; uit het eerste huw. werden geboren:
a. Mr. Cornelis Tetrode, geb. te Makkinga 24 Febr. 1849, rechter in de arr.-rechtbank te Assen;
b. Pieter Tetrode, geb. te Deinum 26 Mei 1850, zeer jong gestorven.

 

Jan van Tetrode, in den beginne genoemd, in 1477 en 1481 veertigraad van Leiden, in 1477 procurator van St. Jacobs broederschap aldaar, overleed vóór 1503. Hij had de volgende kinderen:
1e Gijsbert van Tetrode, wiens zoon: Jan van Tetrode, overl. voor 1577, geh. met Maria van Tetrode, voornoemd;
2e Arent van Tetrode, bezegelt in 1487 een stichtingsbrief van zijn neef Willem van Tetrode;
3e Ewout van Tetrode, die volgt;
4e Alijda van Tetrode, geh. met Pieter de Grebber, schepen van Leiden in 1477 en 1484.

 

Ewout van Tetrode, zoo evengenoemd, was gehuwd en had tot zoon: Gerrit van Tetrode, wiens kinderen waren:
1e Arent van Tetrode, die volgt;
2e Ewout van Tetrode, geh. met Aleyda van Dam, dochter van Gerrit, in 1516 schepen te Leiden;
3e Elisabeth van Tetrode;
4e Margaretha van Tetrode.

 

Arent van Tetrode, zoo evengenoemd, huwde met Cornelia Ouwelandt Willemsdochter, bij wie hij vier kinderen verwekte, o. a.:
Willem van Tetrode, geh. met Maria Ouwelandt Dirksdochter, overl. in 1586. Uit hunnen echt werden geboren:
1e Dirk van Tetrode, geh. 27 Dec. 1603 met Petronella Bouchout, uit welken echt te Leiden zes kinderen geboren werden, o. a.: Catharina van Tetrode, ged. 14 Sept. 1649, overl. vóór 1744, geh. met Dirk Marckal Pieterszoon, geb. in 1666, med. doctor, overl. te 's-Gravenhage 17 Aug. 1744;
2e Maria van Tetrode, ged. 24 Febr. 1555, overl. in Oct. 1614, begr. te Leiden in de Pieterskerk, geh. met Joost van Sonnevelt Maartenszoon, in 1614 veertigraad van Leiden en kapitein van een vendel schutterij aldaar, er overl. 10 Oct. 1614;
3e Cornelia van Tetrode, leefde nog in 1647.

 

 

NOTEN

1) De kinderen uit dit huwelijk hebben den naam van hunne grootmoeder bij dien van van Tetrode aangenomen, terwijl de verdere afstammelingen het van Tetrode later geheel weglieten en zich enkel Vinck noemden; meer eigenaardig volgt de afstamming hier alleen onder den naam van Tetrode.

2) Zie F. G. WALLER, Genealogie van het geslacht Waller, 's-Gravenhage, 1888.

 

Uit:
- STAM- EN WAPENBOEK van Aanzienlijke Nederlandsche Familiën, met Genealogische en Heraldische aanteekeningen, door A.A. Vorsterman van Oijen. 3e DEEL, blz 201-204
Te Groningen bij J.B. Wolters, 1890.

 

Bronnen:

 

CBG
Nederland´s Patriciaat, 4e jaargang 1913, blz. 393-396.

 

Links:

 

Het wapen

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker