WAZAMAR

Familiewapens in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

Familiewapens
in de
Nederlanden

Inleiding
Inhoud

Historische Geslachtswapens

Inhoud

Heraldische Wapenkunde
in de
Nederlanden

Inhoud

Heraldische Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud 

Voor reacties

 

REUCHLIN

 

 

 

 

 

wp-reuchlin-260.gif

Reuchlin

Beschrijving:

Schild: In blauw een gouden altaar, waarvan ook de linkerzijde zichtbaar is, met twee hengsels aan de zijden, elk in de gedaante van een voorwaarts gebogen bovenlijf van een engel met een opgeheven vleugel, het altaar is in het midden gedeelte omwonden met drie groene loofslingers en met het opschrift ARA CA PNIONIS in zwarte letters, op de bovenkant van het altaar een brandend vuur van natuurlijke kleur en zilveren rook.

Helm: Een halfaanziende steekhelm geen wrong.

Helmteken: Een vierspakig gouden molenrad, rustend op drie groene loofslingers.

Dekkleden: blauw, gevoerd van goud.

Opmerkingen: De kleur van het molenrad van het helmteken werd in 1835 en 1841 omschreven als citroengeel.

 

 

 

Aannemers:

David Frederic Reuchlin
Bij K.B. van 9 april 1835, nr. 77, werd hij ingelijfd. Bij besluit van de H.R.v.A. van 18 juni 1835 (Verb. nr. 105a) werd de kleur van het molenrad op het wapen van jonkheer David Frederik Reuchlin als citroengeel vastgesteld, aangezien zulks in het diploma van keizer Frederik III van 1492 uitdrukkelijk was bepaald.

Pierre Adrien Reuchlin
Bij K.B. van 1 aug. 1841, nr. 52, werd hij in de adel ingelijfd.

Maarten Reuchlin
Geb 1800, overl.1882. Bij K.B. van 3 dec. 1880, nr. 20, werd hij in de adel ingelijfd


REUCHLIN
(PLAAT 16)

 

Georgius Reuchlin, geh. met Elisa Erina, had twee zonen, Joannes en Dionysius, die beiden een grooten naam op het gebied der klassieke letteren verwierven en om hunne verdiensten door Keizer Frederik III bij diploma van 24 Oct. 1492 tot den Rijksadelstand verheven werden, doch niet in gelijke mate bij het nageslacht bekend zijn gebleven.
Joannes, 28 Dec. 1455 te Pforzheim geboren, wordt onder den vergriekschten naam Capnio nog altijd genoemd wanneer er van de voorname humanisten sprake is, doch door dien beroemderen broeder is Dionysius, die achtereenvolgens diacon te Pforzheim, pastor in den Elzas en professor te Heidelberg was, geheel op den achtergrond gedrongen.

 

De thans tot den Nederlandschen adel behoorende Reuchlins stammen van dien Dionysius af, die een zoon had, met name Antonius, vóór 1548 pastor te Magstatt, daarna diacön van de Munsterkerk te Straatsburg en in 1553 professor in de Hebreeuwsche taal. Leonhard, zoon van Antonius, was pastor te Gerstheim en stierf in 1621, uit zijn huwelijk met Salome Mitmen nalatende een zoon Leonhard, in 1593 geb. te Kutzel in de Breisgau (Baden), eerst pastor te Gerstheim en daarna diacon der Thomaskerk te Straatsburg, waar hij in 1633 overleed. Uit het in 1617 gesloten huwelijk van dezen Leonhard met Ottilia Roepp sproot Fredericus, 11 Dec. 1622 te Gerstheim geboren en in 1674 overleden, pastor te Eckbolzheim, diacon te Straatsburg en vicaris van de Thomaskerk. Hij huwde aldaar Anna Barbara Grabenstad en had tot zoon Johannes, die de heelkunde uitoefende, 29 Jan. 1741 te Straatsburg overleed, en met Maria Margaretha Mustinger gehuwd was. Zijn zoon Johannes Jacobus vestigde zich in 1740 te Lausanne, waar hij Jeannette Perette Thouvenin huwde en 12 Jan. 1779 overleed. Diens zoon Jean François Charles, geb. te Lausanne 17 Feb. 1762, gestorven te Rotterdam 15 Mei 1816, geh. met Catharina Borsje, was de vader van:

1. Maarten Reuchlin, geb. 30 Juli 1800 te Rotterdam, overl. te Charlois 6 April 1882, ingelijfd in den Nederlandschen adel bij Koninklijk besluit van 3 Dec. 1880, geh. met van Diest;

2.  David Frédéric Reuchlin, geb. te Rotterdam 11 Jan. 1802, overl. 19 Nov. 1856, ingelijfd in den Nederlandschen adel bij Koninklijk besluit van 9 April 1835 en diploma van Juli daaraanvolgende, tweemaal geh.: 1e met Charlotte Amelie van Lidth de Jeude en 2e met Johanna Maria Gordon;

3. Pierre Adrien Reuchlin, geb. te Rotterdam 29 April 1803, burgemeester van Tiel, overl. aldaar 31 Jan. 1868, ingelijfd in den Nederlandschen adel bij Koninklijk besluit van 1 Aug. 1841 en diploma van Feb. 1842, geh. te Rotterdam met Christina Henriette Remy.

wpschild-reuchlin-100.gif
Wapenschild gekleurd

 

Uit:
- WAPENBOEK van den NEDERLANDSCHEN ADEL, met Genealogische en Heraldische aanteekeningen, door J.B. Rietstap. Te Groningen bij J.B. Wolters 1887. Deel 2, blz 111

 

- Nederland's Adelsboek, jrg.76, blz 297.

- De Nederlandse Adel, 1989, blz 181.

- Nederland's Patriciaat, 15e jaargang, 1925, blz. 432.

- Centraal Bureau voor Genealogie

 

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker