WAZAMAR

Familiewapens in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

Familiewapens
in de
Nederlanden

Inleiding
Inhoud

Historische Geslachtswapens

Inhoud

Heraldische Wapenkunde
in de
Nederlanden

Inhoud

Heraldische Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud 

Voor reacties

 

KOENEN

 

 

 

 

 

wp-koenen-300

 

 

 

Beschrijving:

 

Schild: In zwart drie gouden palen, de rechter geknot, uitgaande van de onderrand en gaande tot de middellijn.

Helmteken: Twee omgekeerde schuingekruiste zwarte degens gaande over een zilveren anker, tussen een beurtelings van zwart en goud doorsneden vlucht.

Dekkleden: zwart, gevoerd van goud.

 

 

 

Deze familie is uit het land van Kleef afkomstig, waar van ouds een adellijk geslacht van dien naam tehuis behoorde, hoewel het genealogisch verband tusschen beiden niet aan te wijzen is.
Een uitvoerige genealogie van het hier volgend geslacht werd in 1874 door Mr. A. J. ENSCHEDÉ bewerkt, waarnaar wij voor een overzicht van de in Duitschland gevestigde vertakkingen verwijzen. De afstamming van de thans in Nederland bloeiende tak is de volgende:

 

Leonard Koenen, geb. in 1594, had drie zonen. Van de nakomelingen van den jongste, Arnold Koenen, die tot de katholieke kerk overgingen, is verder niets bekend; de tweede, Johann Koenen, geb. in 1624, woonde te Duren en was geh. met Anna Kleingarn, waarvan vier kinderen, o. a.:
1e Abraham Koenen, geb. in 1654, overl. te Duren 8 April 1712, geh. met Anna Catharina Trosdorf, bij wie hij zes kinderen verwekte, waarvan de namen onbekend zijn;
2e Johann Wilhelm Koenen, die volgt.

 

Johann Wilhelm-Koenen, pas genoemd, geb. in 1659, schepen te Duren, huwde te Stolberg met Eva Peltzer, geb. aldaar 5 Mei 1669, er overl. 20 Aug. 1730, dochter van Johannes en van Elisabeth Lachens.
Uit hunnen echt sproten acht kinderen, o. a.:
1e Abraham von Koenen, geb. te Duren in 1687, president der regeering te Kleef, 29 April 1749 tot den adelstand verheven, overl. te Kleef 5 Maart 1757, geh. aldaar op het kasteel Moyland 31 Jan. 1740 met Johanna Maria Geertruida Engelberts, weduwe van Dr. Wilhelm Bachman 1);
2e Anna Catharina Koenen,
geb. te Duren in 1689, geh. aldaar 2 Sept. 1714 met Leonard Momma, geb. te Stolberg 22 Febr. 1682, overl. te Gulik 18 Juni 1759, zoon van Leonard Coenraad en van Maria Peltzer;
3e Johann Koenen,
die volgt.

 

Johann Koenen, zoo evengenoemd, geb. te Duren in 1690, overleed aldaar 7 Oct. 1738. Hij huwde te Stolberg 6 Dec. 1616 met Maria Momma, geb. aldaar 5 Febr. 1693, overl. te Duren 14 Juni 1765, dochter van Leonard Coenraad en van Maria Peltzer.
Van hunne negen kinderen noemen wij als stichters der drie thans bloeiende takken:
1e Johann Wilhelm Koenen, die volgt;
2e Johann von Koenen, geb. te Duren 22 Mei 1727, president van het hooggerechtshof van Pruissen te Berlijn, in 1802 tot den adelstand verheven, overl. te Berlijn 12 Juni 1805, geh. aldaar 19 Sept. 1763 met Elisabeth Muller, geb. te Berlijn 30 Mei 1738, aldaar overl. 14 Febr. 1809; uit hun huwelijk sproot de familie von Konen voort, waarvan vele leden in Pruissen aanzienlijke rechterlijke of regeerings-betrekkingen hebben bekleed en die aldaar nog talrijk vertegenwoordigd is;
3e Abraham Koenen,
geb. te Duren 10 Oct. 1729, overl. te Luik 23 Dec. 1810, geh. met Maria ter Schueren, geb. te Wezel in 1727, overl. te Duren 26 Aug. 1783, uit welk huw. een zoon geb. werd: Johann Leonard Koenen, president van het hof van appel te Keulen, wiens afstammelingen eveneens in Duitschland voortleven.

 

Johann Wilhelm Koenen, voornoemd, geb. te Duren 5 Aug. 1725, was gevestigd te Amsterdam en werd aldaar begr. 27 Aug. 1794. Hij huwde te Gulik 13 Aug. 1759 met Anna Barbara Elisabeth Stallmann, geb. aldaar 24 Mei 1727, begr. te Amsterdam 9 Dec. 1802, dochter van Hendrik Arnold en van Margaretha Adelheid Gravers.
Zij waren de ouders van vier kinderen, waarvan twee zoons jong stierven:
1e Maria Adelheid Koenen, geb. te Gulik 12 April (of Sept.) 1761, overl. te Amsterdam 9 Dec. 1820, geh. aldaar 11 Nov. 1782 met Johann Wilhelm Winter, geb. te Siegen in Nassau 26 Juli 1751 , overl. te Amsterdam 19 Maart 1796;
2e Hendrik Jacob Koenen, die volgt.

 

Hendrik Jacob Koenen, pas genoemd, geb. te Gulik 4 Jan. 1765, was weesmeester en raad in de vroedschap te Amsterdam, alwaar hij overleed 11 Dec. 1808. Hij huwde tweemaal: eerst te Amsterdam 5 Sept. 1790 met Marianne Wilhelmina Neel, geb. aldaar 15 Oct. 1764, overl. te Haarlem op de hofstede de Theebus 16 Sept. 1797, dochter van Robert Jean en van Wilhelma Maria Fremeaux, en daarna te Delft 21 Maart 1801 met Francona Antoinetta Conradina Pauw, geb. aldaar 1 Mei 1775, overl. op den huize Buitenrust bij Haarlem 30 Juni 1846, dochter van Engelbert en van Cornelia Hillegonda barones des Villattes.
Uit het eerste huwelijk werden drie kinderen geboren, waarvan twee jong stierven:
1e Anna Elizabeth Wilhelmina Koenen, geb. te Amsterdam 28 Oct. 1791, aldaar overl. 16 Nov. 1869, huwde te Haarlem 30 Juni 1814 met Jhr. Mr. David Rutgers van Rozenburg, geb. te Amsterdam 20 April 1794, president der arrondissement-rechtbank aldaar, overl. te Bloemendaal 2 Nov. 1857, zoon van Jhr. Louis en van Agnes Margaretha gravin van Heemskerck;
uit het tweede huwelijk sproten drie kinderen, waarvan één jong stierf:
2e Cornelia Hillegonda Koenen, geb. te Amsterdam 4 Mei 1803, ongeh. Aldaar overl. 2 Nov. 1882;
3e Mr. Hendrik Jacob Koenen, die volgt.

 

Mr. Hendrik Jacob Koenen, zoo evengenoemd, geb. te Amsterdam 11 Jan. 1809, wethouder zijner geboortestad en lid van de prov. staten van Noord-Holland, ridder der orde van den Nederl. Leeuw, overleed op de hofstede Buitenrust bij Haarlem 13 Sept. 1874. Hij huwde te Leiden 28 Oct. 1831 met Dionysia Catharina van Halteren, geb. aldaar 18 Dec. 1805, overl. te Haarlem op de hofstede Buitenrust 8 Sept. 1868, dochter van Mr. Daniel, heer van Vrije-Nes en Sluipwijk, en van Adriana Agatha Cau.
Uit hunnen echt werden te Amsterdam acht kinderen geboren:
1e Francona Antoinette Conradina Koenen, geb. 26 Sept. 1833, geh. te Haarlem 9 Juli 1857 met Mr. Adriaan Justus Enschedé, geb. aldaar 20 Juni 1829, lid der firma Joh. Enschedé en Zonen, advocaat, archivaris en bibliothecaris der stad Haarlem, officier d'académie, ridder 4e kl. van den Gouden Leeuw van Nassau, zoon van Christiaan Justus en van Adriana Maria Dalen;
2e Mr. Daniel Adriaan Koenen, die volgt;
3e Jacob Hendrik Dionysius Koenen, geb. 1 Nov. 1836, ongeh. overl. te Utrecht 20 April 1865;
4e Anna Adriana Agatka Cornelia Koenen, geb. 30 Juli 1838;
5e Francona Diderica Alberiina Koenen, geb. 1 Jan. 1840, overl. te Jutphaas 29 Oct. 1872, geh. te Haarlem 15 Aug. 1867 met Mr. Cornelis Hendrik Theodore Adriaan Hooft Graafland, geb. te Gorinchem 14 Mei 1838, zoon van Jacob Petrus en van Henriette Antoinette van Eys;
6e Jacob Jan Koenen,
geb. 18 Maart 1841, overl. te Amsterdam 20 Febr. 1860;
7e Johanna Jacoba Koenen, geb. 9 Mei 1842, overl. te Amsterdam 3 Nov. 1875, geh. te Haarlem 15 Aug. 1867 met Jacob de Jong Schouwenburg, geb. te Amsterdam 23 Juli 1828, zoon van Lucas Maximiliaan Schouwenburg, en van Maria Henriette de Jong;
8e Willem Cornelis Jacob Koenen,
geb. 23 Sept. 1843, overl. te Amsterdam 12 Jan. 1875.

 

Mr. Daniel Adriaan Koenen, voornoemd, geb. te Amsterdam 2 Aug. 1835, advocaat, lid van de prov. Staten van Noord-Holland, huwde te Amsterdam 19 Juni 1863 met Ignatia van Notten, geb. aldaar 8 April 1839, dochter van Mr. Frederik Hendrik en van Jacoba Catharina van Heukelom.
Uit hunnen echt werden te Amsterdam geboren, behalve een zoon die jong overleed:
1e Hendrik Jacob Koenen, geb. 10 Juli 1864;
2e Frederik Hendrik Koenen, geb. 17 Mei 1866;
3e Franco Anton Conrad Koenen, geb. 17 Jan. 1870, adelborst 3e klasse bij de Koninkl. Nederl. marine, overl. te Nieuwer-Amstel 5 April 1886;
4e Salomon Koenen, geb. 20 Febr. 1871;
5e Jacoba Catharina Dionysia Koenen, geb. 29 Oct. 1874;
6e Cornelia Margaretha Koenen, geb. te Nieuwer-Amstel 25 Mei 1878.

 

1) Zij hadden geen kinderen, doch ingevolge van een bijzondere beschikking, is de adeldom overgegaan op de kinderen van Dr. W. Bachman, die het wapen van Koenen hebben aangenomen.

 

Uit:
- STAM- EN WAPENBOEK van Aanzienlijke Nederlandsche Familiën, met Genealogische en Heraldische aanteekeningen, door A.A. Vorsterman van Oijen. Te Groningen bij J.B. Wolters, 1885, blz 164,165, plaat 48

 

Zie ook:

KOENEN ---- KOENEN ---- KOENEN

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker