WAZAMAR

Heraldische Wapens in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

Familiewapens
in de
Nederlanden

Inleiding
Inhoud

Historische Geslachtswapens

Inhoud

Heraldische Wapenkunde
in de
Nederlanden

Inhoud

Heraldische Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud

Voor reacties

 

Eyck

 

 

 

Burman Eyck en Eyck van Zuylichem

 

 

Beschrijving:

Schild: In zilver drie geplante eiken van natuurlijke kleur en een schildhoofd van blauw beladen met drie sterren van goud (6).

Helmteken: Een vlucht van goud met een ster (6) van hetzelfde.

Dekkleed: blauw, gevoerd van goud.

Schildhouders: rechts en links een omziende griffioen van goud.

Het geheel staande op een groene arabesk.

Wapenspreuk: MEA VIRTUTE NE INVOLVO

 

 

Omtrent de herkomst van het geslacht Eyck ontbreken authentieke gegevens: volgens overlevering echter zou het, met verandering van wapen, een tak zijn van het riddermatig geslacht Van Eyck, dat in de XVIe eeuw in Brabant bloeide.
Dat het tot een oud geslacht behoort, bewijst de nog onder de familie berustende officieele mededeeling van 1699, dat Maurits Eyck Jacobszoon, waarmede deze geslachtlijst begint, in Oost-IndiŽ met groote pracht begraven werd en de lijkwagen met diens zestien kwartieren behangen was.
Maurits Eyck Jacobszoon, geb. ongeveer 1643, was commandeur en equipagemeester in Oost-IndiŽ, waar hij te Batavia 5 Mei 1699 sterft. Twee malen huwde hij:
1, te Maassluis 5 Mei 1669 met Aletta van der Vught.
2, met Clara Maria Wit, gest. 5 April 1710, dochter van Hendrik Maarten en Isabelle Paulus. Van hunne zes kinderen stierven er twee uit het 1e en twee uit het 2e huw., de overige zijn:
Jacoba Mauritia Eyck, huwt met Vincent Born en Mr. Hendrik Eyck, geb. te Batavia 13 april 1695, 1732 muntmeester, 1761 raadsheer in den hove provinciaal, bewindhebber der gewezen Utrechtsche geoctroyeerde compagnie, sterft te Utrecht 9 Sept. 1766. Hij huwde aldaar 16 Aug. 1723 met Henriette Cornelia Van Asch van Wijck, geb. Utrecht 14 Maart 1694, aldaar gest. 5 Jan. 1757, wed. Johan Van Leene, dochter van Mr. Anthony, Heer van Prattenburg bij Rhenen, en van Clara jacoba Brouwer. Zij werden de ouders van vier kinderen:
---1 - Jacoba Mauritia Eyck, geb. 24 Mei 1724, ongehuwd, gest. In 1794
---2 - Adriaan Hendrik Eyck, die volgt
---3 - Elisabeth Isabelle Eyck, ged. Utrecht 18 Jan. 1732, aldaar gest. 24 Mei 1823. Zij huwt te Utrecht 9 April 17172 met Mr. Francois de Kempenaer, geb. te Leeuwarden 19 Nov. 1737, gest te Haarlem 4 Dec. 1778, weduwnaar van Anna Jacoba Graswinkel, zoon van Mr. Jan en van Jacoba Johanna Fagel.
---4 - Dorothea Wijnanda Eyck, geb. Utrecht 18 Nov. 1733, gest. Amsterdam 24 Nov. 1790. Zij huwt 1: te Nyenrode 1 Aug. 1763 Jhr. Mr. Joan Ortt van Nyenrode, geb. Amsterdam 24 Juni 1721, gest. op Nyenrode 21 Sept. 1783, weduwnaar van Adriana Huydecoper, zoon van Mr. Johan en van Constantia Hop. 2: in April 1783 met Johan Michel Bock, kerkmeester der Nieuwe kerk te Amsterdam, zoon van Pieter en van Margaretha Danckarts.

 

Adriaan Hendrik Eyck, zoo evengenoemd, geb. te Utrecht 6 Dec. 1725, luitenant der infanterie, daarna schepen, raad en burgemeester, gouverneur en hoofdofficier van Utrecht, ontvanger der generale middelen 's lands van Utrecht en maarschalk van 't kwartier van Eemland, gest. te Utrecht 18 Juli 1802.
Hij huwde te Vlissingen 19 April 1764 met zijne nicht Adriana Maria Lammens, geb. te Batavia 30 Jan. 1740, sterft te Utrecht 8 Juni 1786, dochter van Mr. Pieter Willem en van Elisabeth Isabelle Fortuyn.
Een zoon werd hun geboren:
Mr. Maurits Jacob Eyck, sedert 1818 Heer van Zuylichem, geb. te Utrecht 30 Dec. 1764, wethouder en adjunct-maire te Utrecht, raadsheer in het hof van justitie te utrecht, afgevaardigde ter staten-vergadering, majoor der Utrechsche burgerij, burgemeester van Maartensdijk en watergraaf van het watergraafschap, gest. op den huize
Eyckenstein aldaar 13 Febr. 1853.
Huwde 1, te Utrecht 4 Juni 1797 met Jacoba Constantia Clifford, geb. 16 Sept. 1774, overl te Utrecht 20 Nov. 1799, dochter van Pieter en van Catharina Bouwens.
Huwde 2, te Maartensdijk 28 Nov. 1802 met Francina Johanna Burman, geb. te Amsterdam 14 Mei 1780 , gest. te Maartensdijk 22 Aug. 1843, dochter van Nicolaas Laurens, med. doctor en hoogleraar te Amsterdam en van Anne Maria Verkolje.
Uit beide huw. een zoon:
Adriaan Hendrik Eyck, geb. 21 April 1798, gest. 20 April 1808 en Mr. Frans Nicolaas Marius Eyck, Heer van Zuylichem, geb. te Utrecht 26 Aug. 1806, burgemeester van Maartensdijk en watergraaf van het waterschap aldaar; hij was een beroemd bouwkundige, zoodat hem de betrekking van rijks-architect werd aangeboden, waarvoor hij echter bedankte; hij schreef over middeleeuwsche bouwkunst eenige verdienstelijke werken en overleed op den huize
Eyckenstein te Maartensdijk 1 Jan. 1876.
Hij huwde te IJsselstein 11 Mei 1842 met Anne Brigitta Story van Blokland, geb. te IJsselstein 26 Aug. 1819, gest. te Scheveningen 25 Aug. 1879, dochter van Willem Gerard en van Mathia Jacoba van Kerkwijk.
Hun huwelijk werd met vijf kinderen verrijkt:
---1 - Maurits Adriaan Frans Eyck, geb. te Maartensdijk 13 Juni 1843, ontvanger aldaar en ongehuwd gest. 15 juni 1873.
---2 - Willem Gerard Maurits Eyck, Heer van Zuylichem, geb. te Maartensdijk 25 Juni 1846, watergraaf van het waterschap Maartensdijk, huwde te Zeist 3 Aug. 1871 met Geertruida Gezina van Steyn, geb. te Baarn 12 Sept. 1846, dochter van Jan Albert en van Gezina van Toorenburg.
Uit hun huwelijk de volgende vijf kinderen:
------a - Gerardina Adriana Johanna Mauritia Eyck, geb. te Maartensdijk 8 Mei 1872.
------b- Maurits Adriaan Frans Eyck, geb. te Maartensdijk 7 Aug. 1873.
------c - Anna Bregitta Mauritia Eyck, geb. te Dahlen in Rijn-Pruisen 16 Dec. 1875.
------d - Wilhelmina Hermina Anna Mauritia Eyck, geb. Maartensdijk 6 April 1877.
------e - Francina Johanna Harriet Mauritia Eyck, geb. te Baarn 3 Juli 1881.
---3 - Mathia Jacoba Eyck, geb. op den huize Eyckenstein te Maartensdijk 14 Juli 1848. Zij huwde te Maartensdijk 30 April 1868 met Jhr. Samuel Johannes van Westervelt Sandberg, geb. te Zwolle 11 Maart 1842, zoon van Jhr. Heribert Willem Alexander en van Adriana Petronella Schorer.
---4 - Francina Johanna Eyck, geb. te Maartensdijk 19 Aug. 1853, geh. aldaar 19 Aug. 1874 met Harry van Voorst van Beest, zoon van Mr. Cornelis Wernard Eduard en van M. E. M. Ruys.
---5 - Nicolaas Laurens Burman Eyck, geb. te Maartensdijk 19 Aug. 1853, tweeling met de vorige, burgemeester van Maartensdijk, geh. te Baarn 10 Aug 1882 met Jkvr. Clasina Berg, geb. te Amsterdam 11 Juni 1854, dochter van Jhr. Joan Philip en van Anna Catharina Trakranen; zij wonnen ťťn zoon Frans Nicolaas Maurits Burman Eyck, geb. te Maartensdijk 5 Sept 1883.

 

Beschrijving:

Schild: Gevierendeeld: 1 en 4 In zilver drie geplante eiken van natuurlijke kleur en een schildhoofd van blauw beladen met drie sterren van goud (6) (Eyck); 2 en 3 In rood een staande man gekleed van zilver met knielaarzen van zwart, op het hoofd een gerande hoed van zilver, de rechterhand rust op een riem van zwart en de opgerichte linker arm een tweetandige riek van zwart (Burman).

Helmen: I een omgewende helm; II een afgewende helm.

Helmtekens: I Een omgewende antieke vlucht van goud; II Een herten gewei van goud met een mannentors met op het hoofd een hoed van zilver en gekleed in een jas van zilver voorzien van een kraag en twee rijen van vier knopen van hetzelfde, de rechterhand rust op een naar beneden omgewend zwaard van zwart, in de opgerichte linker arm een tweetandige riek van zwart.

Dekkleden: I blauw, goud gevoerd; II rood, zilver gevoerd.

Schildhouders: Twee griffioenen van goud, de rechter omziend.

Het geheel staande op een groene arabesk.

 

Extra:
De kleuren groen en blauw laten zien hoe het familiewapen van Burman Eyck tot stand kwam.
Eyckenstein kan men aanklikken voor ondermeer de bewoners van dit landhuis te Maartensdijk.

 

Uit:
- STAM- EN WAPENBOEK van Aanzienlijke Nederlandsche FamiliŽn, met Genealogische en Heraldische aanteekeningen, door A.A. Vorsterman van Oijen.
Te Groningen bij J.B. Wolters, 1885.

 

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker