WAZAMAR

Familiewapens in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

Familiewapens
in de
Nederlanden

Inleiding
Inhoud

Historische Geslachtswapens

Inhoud

Heraldische Wapenkunde
in de
Nederlanden

Inhoud

Heraldische Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud

Voor reacties

 

(BOUWER EN BOUWER GENAAMD BOURICIUS)

B

-

 

 

wp-bouricius-260

BOURICIUS

 


Beschrijving:

Schild: Gevierendeeld: I en IV In blauw een schuinbalk vergezeld van twee jachthoorns, alles zilver (Bouwer genaamd Bouricius); II en III In rood vijf versmalde doornachtige gouden linkerschuinbalken (van Riedt)

Helmteken: 1 een omgewende zilveren jachthoorn tussen een zilver-blauwe vlucht; 2 een zilveren zwaan met opgeheven vlucht.

Dekkleed: rechts: blauw, zilver gevoerd; links: rood, goud gevoerd.

 

 

 

Dit geslacht, uit Deventer afkomstig, komt eerst voor onder den naam Bouwer; reeds vroeg splitste het zich in twee takken; de oudste nam den naam van Bouricius aan, terwijl de jongste Bouwer bleef heeten.
Teunis Gerritszoon Bouwer, leefde in 1570 te Deventer en was gehuwd met EIsken Hendriksen, die hem vier kinderen schonk, waarvan volgen Gerrit Bouwer en Everard Bouwer.

 

Gerrit Bouwer, geb. te Deventer 24 Mei 1602, was van 1653-1665 gemeensman te Deventer en st. in 1665. Hij verbond zich 1emet Elisabeth van Holten, Gerritsdochter en 2ete Zutphen 26 Jan. 1662 met Helena Wentholt, weduwe van Samuel Lulofs.
Uit het 1ehuwelijk werd o. a. te Deventer geboren
-Anthony Bouwer, van 1692-1699 gemeensman, 1699 raad, 1700-1702 schepen aldaar. Hij huwde 1ete Deventer 27 Maart 1664 Engeltje Wentholt, geb. te Amsterdam en gest. 29 Dec. 1667, en 2ete Willepe 29 Jan. 1669 met Engeltje van Marie, Egbertsdochter.
Uit het 1e huwelijk sproot o. a.
- Gerard Bouwer genaamd Bouricius, geb. 15 Dec. 1667, st. te Amsterdam 8 Oct. 1734. Deze huwde ook tweemalen en wel 1ete Amsterdam 14 Dec. 1688 met Anna Stoesack en 2emede aldaar 16 Juni 1707 met Clara Maria van Riedt, geb. 19 Febr. 1678, st. te Arnhem 19 Mei 1760.
Uit het 1e huwelijk negen en uit het 2ehuwelijk vier kinderen.
Uit ieder huwelijk volgt o. a. een zoon, n.l.:

-Joachim Bouricius tot Hagestein, geb. 30 Dec. 1693, huwde te Utrecht in 1ehuwelijk 21 Dec. 1721 met Agatha Witstein, geb. in 1687, st. te Utrecht 9 Oct. 1754; daarna 2e te Blaauw-Capel bij Utrecht 4 Nov. 1755 met Jkvr. Geertruida Johanna Coenen, geb. 16 Oct. 1692, st. 23 Nov. 1767. Zijne eerste vrouw schonk hem
- Gerard Bouricius, oud-raad en schepen te Rozendaal; deze huwde te Montfoort 15 Maart 1748 met Wilhelmina Foreest, die te Montfoort stierf in 1749 en hem slechts ťťn zoon schonk:
Gerard Jan Hendrik Bouricius, gehuwd met Anna Elisabelh Kuvel, bij wie slechts twee dochters, en
-Adriaan Bouwer genaamd Bouricius, die
volgt.

 

Adriaan Bouwer genaamd Bouricius, werd geb. te Arnhem 25 April 1714, had aldaar de betrekking van postmeester en overl. er 12 Nov. 1787. Hij was 15 Dec. 1743 geh. te Moyland bij Kleef met Jkvr. Susanna Maria van Pabst, geb. te Kleef 14 Juni 1715, overl. te Arnhem 4 Aug. 1796, dochter van Jr. Johan Hendrik van Pabst en van Anna Louisa van Kinschot.
Uit hun huwelijk zeven kinderen, o. a.:
- Mr. Roeland Jan Bouricius, geb. te Arnhem 16 Nov. 1751; werd burgemeester van Arnhem, lid der provinciale staten van Gelderland, enz., en stierf te Arnhem 24 Juni 1824. Hij trad te Arnhem in den echt 16 Maart 1794 met Eleonora Christina Frederika Eytelwijn, geb. te Amsterdam 4 Juli 1768, gest. te Utrecht 4 Juni 1838, dochter van Johan Frans Eytelwijn en van Christina Louisa Martens.
Uit hun huwelijk werden zeven kinderen geboren, waarvan vier zonen hier genoemd worden.
-
Adriaan Frans Bouricitis,
-
Louis Gerard Bouricius,
-
Jan Frederik Daniel Bouricius, die alle volgen, en
- Reinhardt Jan Gaspard Bouricius, geb. te Arnhem 13 Sept. 1800, oud-contrůleur der directe belastingen te Zwolle, sterft aldaar 18 Nov. 1865 en liet bij zijne vrouw Elisabeth Magdalena Jansen, geb. te Zweelo 8 Juli 1828 en met wie hij te Meppel 4 Juli 1855 gehuwd was, twee zonen na.

 

Adriaan Frans Bouricius, voornoemd, geb. te Arnhem 10 Febr. 1795, huwt te Weidum 13 Oct. 1821 met Louise Egbertina Buma, geb. te Leeuwarden 18 Maart 1795, overl. te Arnhem 5 Dec. 1824, vroeger weduwe van Albert Willem Hoeth en dochter van Bernhard Buma en van Rolina Maria Hora Siccama.
Eene dochter werd uit hun huwelijk geboren:
- Rolina Maria Louise Egbertina Bouricius, geb. te Arnhem 26 Aug. 1822, huwt met haren dubbel-vollen neef Mr. Roeland Jan Bouricius.

 

Louis Gerard Bouricius, ook voornoemd, werd geb. 7 Oct. 1796, was eerst officier, later hoofd-inspecteur der belastingen, ridder der orde van den Nederl. leeuw, st. te Utrecht 16 Sept. 1863 en huwde te Weidum 7 Oct. 1819 Bodina Buma, die geb. werd te Leeuwarden 1 Dec. 1798, en gest. is te Utrecht 30 Jan. 1856, zuster van Louise Egbertina Buma voornoemd.
Negen kinderen werden uit hun huwelijk te Leeuwarden geboren:
- Eleonora Christiena Susanna Bouricius, geb. 9 Oct. 1820, gehuwd te Kleef 19 Juli 1868 met Epke Adema, oud-burgemeester van Harmelen;
- Mr. Roeland Jan Bouricius, geb. 14 Maart 1822, referendaris ter algemeene secretarie in Nederl. IndiŽ, st. te Batavia 14 Dec. 1854; hij huwt te Ellecom 2 Sept. 1843 zijne nicht Rolina Maria Louise Egbertina Bouricius, die hem vijf kinderen schonk, wier afstammelingen ook in Oost-IndiŽ voortleven;
- Bernhardus Bouricius, geb. 16 Febr. 1823, overl. 21 Oct. 1839;
- Mr. Louis Gerard Bouricius, geb. 4 Sept. 1824; hij was officier van justitie te Padang op Sumatra, driemalen gehuwd en stierf te Passaroewang op Java 16 Nov. 1874, zes kinderen nalatende;
- Gerlacus Bouricius, die
volgt;
- Rolina Maria Bouricius, geb. 14 Maart 1827, ongehuwd;
- Mr. Lambertus Jan Bouricius, geb. 9 Mei 1828, ontvanger der registratie te Middelburg; hij huwde te 's-Gravenhage 27 Mei 1868 met Maria Justina Elisabeth Carbasius, geb. 17 Sept. 1832; uit hun huwelijk twee dochters en een zoon, n.l.:
- 1e Gerardina Agatha Alida Bouricius, geb. te den Helder 1 April 1849;
- 2e Boudine Eleonora Rolina Louisa Suzanna Bouricius, geb. te Middelburg 17 Mei 1871 ;
- 3e Lodewijk Gerard Nicolaas Bouricius, geb. te Middelburg 4 Mei 1876;
- Louise Egbertina Bouricius, geb. 25 Aug. 1830, gehuwd te Soerabaya 20 Juli 1859 met Mr. Jan Albertus Kooiman, en
- Susanna Maria Gerharda Bouricius, geb. 20 Nov. 1832, ongehuwd.

 

Gerlacus Bouricius, zoo evengenoemd, geb. te Leeuwarden 13 Oct. 1825, thans ontvanger der directe belastingen, invoerrechten en accijnsen te den Helder, huwt te Nigtevecht 7 Maart 1857 Aletta Johanna Wijnanda van Stock de Wijs, geb. te Amsterdam 22 Febr. 1829, dochter van Johannes Jacob van Stock de Wijs (krachtens koninklijk besluit 19 Sept. 1826 gemachtigd den naam zijner grootmoeder de Wijs bij den zijnen te voeren) en van Maria Henriette Meyer du Prť.
Uit hun huwelijk vijf kinderen, waarvan de drie volgende, thans nog in leven:
1eGerlacus Bouricius, geb. te Aduard 28 Jan 1859;
2eMarinus Bodinus Louis Bouricius, geb. te Aduard 25 Aug. 1860;
3eBarthold Jan Bouricius, geb. te Aduard 24 Maart 1863.

 

Jan Frederik Daniel Bouricius, reeds genoemd, geb. te Arnhem 23 Juli 1799; na de onderscheiden rangen in onze zeemacht doorloopen te hebben, werd hij 4 Mei 1839 vice-admiraal en kommandant der zeemacht in Oost-IndiŽ; later inspecteur der marine, adjudant van Z. M. den Koning en versierd met verschillende ridderorden; hij st. aan boord 6 Mei 1859 en werd te Vlissingen begraven. Hij huwde te Doesburg 23 Sept. 1826 met zijne nicht Jkvr. Johanna Christine Frederica Elisabeth de Vaynes van Brakell, geb. op den huize de Plak bij Bemmel 24 April 1802, dochter van Jhr. Willem de Vaynes van Brakell en van Johanna Elisabeth Eytelwijn.
Uit dit huwelijk wekte hij o. a. twee zonen:
- 1eRoeland Jan Adriaan Bouricius, geb. te Doesburg 30 Maart 1833, oud-zeeofficier, st. als inspecteur der bebakening op Java te Batavia in Aug. 1880 en liet bij zijne vrouw Adolphine Buyn, twee zonen na;
- 2eBenjamin Reinhardt Godfried Bouricius, geb. te Doesburg 24 Mei 1838; hij huwt 1ete Batavia 25 April 1864 met Hermina Elisabeth Kamphuis, geb. te Batavia 1 April 1845, st. te Hilversum 17 Nov. 1880, dochter van Petrus Jacobus Kamphuis en van Anna Elisabeth Reisweber von Schšfer. Den 20 April 1882 hertrouwde hij te 's-Gravenhage met Johanna Cecilia Elizabeth Leembruggen, geb. te Amsterdam, dochter van Gerard en van Helena Johanna Leembruggen. Uit het 1e huwelijk slechts eene eenige dochter.

 

Mr. Everard Bouwer Teuniszoon, bovengenoemd, was een groot rechtsgeleerde; van 1663-1671 lid der gezworen gemeente van Deventer; 1672 burgemeester, 1673 schepen, waar hij 14 Sept. 1699 stierf; hij was 1659 gehuwd met Geertruid Arentsen, dochter van Johan Arentsen en had vier kinderen, o. a:
- Anthony Bouwer, die
volgt;
- Johan Bouwer, geb. 6 Maart 1664, J. U. D.; van 1664-1702 en van 1713-1729, gemeensman van Deventer, tevens hoogleeraar in de geschiedenis en de welsprekendheid, overl. 5 Febr. 1745; bij zijne vrouw Christina van Suchtelen, overl. 23 Nov. 1759, liet hij geene kinderen na, en
- Arnold Bouwer, van 1720-1729, gemeensman van Deventer.

 

Mr. Anthony Bouwer, evengenoemd, geb. te Deventer 7 April 1663, was ook een groot rechtsgeleerde; 1692 gemeensman; 1699 burgemeester en overl. 4 Juli 1750; hij had zich 1 Mei 1687 met Aleyda van Suchtelen, die 10 Juli 1727 stierf, in den echt begeven en verwekte bij haar drie kinderen, waaronder twee zoons:
- 1eArnold Bouwer, geb. 8 Jan. 1692, J. U. D., burgemeester van Deventer en aldaar gest. 9 Febr. 1736; bij zijne vrouw Geertruid van Markel, gest. te Deventer 1 Mei 1759, en met wie hij 5 Nov. 1724 gehuwd was, liet hij een zoon na:
- Hendrik Frederik Bouwer, geb. te Deventer 3 Febr. 1730, J. U. D., burgemeester van Deventer en aldaar overl. 20 Jan. 1788. Eerst was hij 12 Oct. 1755 gehuwd met Antonetta Gesina Jordens, dochter van Gijsbert Jordens Tijmansdochter en van Judith Cramer; van deze scheidde hij 24 Oct. 1769 en huwde 2emet Hermanna van Suchtelen, dochter van Abraham Johan van Suchtelen en van Anna Aleyda Friesendorp. Hun zoon Arnold Hendrik van Markel Bouwer, werd geb. 16 April 1771 en hunne dochter Anna Aleyda Bouwer werd 17 Febr. 1788 de vrouw van Jacob Derk Borchard, baron van Heeckeren, Heer van Langen;
- 2eEverard Bouwer, geb. 19 Febr. 1697, koopman te Amsterdam, was tweemalen geh.: 1emet Maria Cossart, dochter van Johan Cossart en van Judith Uijl en 2emet Louisa Margaretha Renouard. Twee van hunne dochters huwden:
- Aleyda Maria Bouwer met Jean Coudere;
- Geertruida Johanna Bouwer, te Rotterdam 26 Oct. 1772 met Mr. Isaac van Teylingen, vierde grootmeester-nationaal der vrijmetselarij in Nederland, terwijl hun eenige zoon
- Antony Bouwer, overl. in 1770, gehuwd was met Petronella Johanna Visser, doch overleed als laatste van dezen tak.

 

Het wapen der boven behandelde familie is op plaat 12 afgebeeld, zijnde gevierendeeld: het 1een 4ekwartier Bouwer genaamd Bouricius en het 2een 3ekwartier van Riedt.

 

wp-bouricius-80

Een belangrijk archief, betreffende deze familie, is in het bezit van bovengenoemden Gerlacus Bouricius.

 

In het stamboek van den Frieschen adel door DE HAAN HETTEMA en VAN HALMAEL komt een register voor van het aldaar gevestigd geslacht van Bouricius, welks stamvader Bourits schijnt geheeten te hebben.

Dit geslacht voerde tot wapen: In blauw drie gouden, rood geopende granaatappelen. Helmteeken: een zwarte arendskop met hals, houdende in den bek een granaatappel uit het schild.

 

Zie ook Historische Geslachtswapens, pagina 36

 

Uit:
- STAM- EN WAPENBOEK van Aanzienlijke Nederlandsche FamiliŽn, met Genealogische en Heraldische aanteekeningen, door A.A. Vorsterman van Oijen. Te Groningen bij J.B. Wolters, 1885. Eerste Deel blz 84-86.
-
Nederland's Patriciaat, 35e jaargang, 1949, blz 7.

 

zie ook CBG

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker