Ouders

III

a

gezin

1828

Dirk (Durk) Piebes SJOLLEMA
geb 06.07.1760
Terbandsterschans
ged
Terbandsterschans 06.07.1760
ber huisschilder, kunstschilder
overl
Heerenveen, Haskerland 23.12.1840
aangiftedatum 24 december 1840 blad nr 22
tr
Nijehaske 10.11.1799
Tregister Hervormde gemeente Nijehaske-Haskerdijken, 1799. DTB nr: 353, 1750-1811
Tregister Hervormde gemeente Heerenveen, 1799. DTB nr: 599, 1743-1811

Sieuwke (Sjeuke) Heeres WALSTRA
ged
Nijehaske 16.12.1771
vader: Heere Klazes Walstra
moeder:
Fokje Ruurds
ber
overl
Heerenveen, Haskerland 04.03.1854
aangiftedatum 6 maart 1854 blad nr 6
 

Gezin SJOLLEMA - WALSTRA

Het gezin woonde te Nijehaske, Heerenveen aan de Heerenwal 3

bronnen

 

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

Bijz.

IV

a

Fokjen SJOLLEMA
geb Nijehaske 26.01.
1801
ber

overl
Leeuwarden 15.08.1881
tr
Schoterland 09.04.1823 akte nr 9
Romke Jans KEESTRA
geb
Leeuwarden 1796
vader: Jan Pieters Keestra
moeder:
Tjitze Ritskes
ber leraar D.G. Gemeente te Heerenveen
overl
Heerenveen 27.01.1871

 

IV

b

Jetske SJOLLEMA
geb Nijehaske
1802
overl

 

IV

c

Piebe Durks SJOLLEMA
geb Nijehaske
1805
ber

overl
Schoterland 06.05.1838
aangiftedatum 7 mei 1838 akte nr 66
tr
Schoterland 30.10.1831 akte nr 42
Anna Margrieta BRAAKSMA
geb Heerenveen 04.09.1808
vader: Anne Braaksma
moeder: Antje Veenstra
ber
overl Schoterland 06.08.1851

gezin

IV

d

Hiltje Dirks (Durks) SJOLLEMA
geb Nijehaske
1807
ber
overl
AEngwirden 14.05.1904
aangiftedatum 14 mei 1904 akte nr 25
tr Schoterland 31.05.1829
akte nr 38
Jelle Wiegers FERWERDA
geb Schoterland 1794
vader: Wijger Jelles Ferwerda
moeder:
Janke Rieuwerts Tadema
ber
overl Schoterland 08.01.1874

 

IV

e

Rimkjen SJOLLEMA
geb Nijehaske
1809
overl

 

IV

f

Heere Durks SJOLLEMA
geb Haskerland (Mairie Haske) 17.01.1813
aangiftedatum 18 januari 1813 blad nr 2
ber
overl Haskerland 18.03.1890
tr Haskerland 17.04.1842
akte nr 10
Geertje Piers BROUWER
geb Haskerland (Mairie Joure) 13.09.1812
aangiftedatum 14 september 1812 blad nr 27
vader: Pier Wytzes Brouwer
moeder:
Akke Reitzes
ber
overl

gezin


- Genealogie van Dirk Piebes Sjollema
-
Berend Wierts Kunst
-
Walstra genealogie
- http://www.helgaschulz.nl/

 

Dirk Piebes Sjollema. Geboren Terbandsterschans 6 juli 1760 en gestorven te Heerenveen 23 december 1840. Woonde en werkte in Heerenveen. Schilderde landschappen en zeegezichten. Hij was huisschilder en maakte schilderijen uit liefhebberij. Stond bekend als patriot. Hij trouwde op 3 okt. 1799 met Sieuwke Heeres. Hun huwelijk werd niet in de kerk gesloten maar voor het gerecht. Ze woonden aan de Heerenwal 3 te Heerenveen (Nijehaske). In 1823 werd voor vier van zijn kinderen een akte van bekendheid opgemaakt. Waarschijnlijk was Sjollema doopsgezind. Zijn oeuvre bestond voornamelijk uit zeegezichten en scheepsafbeeldingen. Slechts enkele van zijn stukken zijn gesigneerd.

Vererving:

- Dirk Piebes Sjollema, getrouwd met Sieuwke Heeres Walstra (1771-1854),
- Dochter Hiltje Dirks Sjollema (1808-1829), getrouwd met Jelle Wiegers Ferwerda (1794-1874)
- Zoon Durk Jelles Ferwerda (1837-?), getrouwd met Margaretha Wiepkes Walstra (1837-1858)
- Dochter Antje Durks Ferwerda (1861-?), getrouwd met Frans Vrolijk (1857-?)
- Zoon Dirk Vrolijk, getrouwd met Paula Westerhof
- Zoon Frans Vrolijk, voor de tweede maal getrouwd met Louise van Syen.

Mevr. M.G. Verwey-Sjollema te Baarn (Uytenhove 33) bezit ook een pastelportret, waarvan gezegd wordt dat het D.P. Sjollema voorstelt.

Kunst schrijft dat hij de broers Willem en Dirk Sjollema heeft geschilderd. Het is nu echter de vraag wie op welk portret is vastgelegd.

 

TERBANDSTER-SCHANS, b., prov. Friesland, kw. Zevenwouden, griet. Aengwirden, arr., kant. en 7 min N. W. van Heerenveen, 7 min Z. W. van Terband, waartoe zij behoort, aan den straatweg van Heerenveen naar Leeuwarden; met 7 h. en ruim 30 inw.

Deze b., die haren naam ontleent van eene schans, welke aan den gezegden weg gelegen heeft, is de geboorteplaats van de Schilder van landschappen en zeestukken Dirk Piebes Sjollema, geb. 6 Julij 1760, 23 December 1840.

 

 

 

 

 

De SJOLLEMASTRAAT te Heerenveen

Haakse verbinding van de "President Kennedylaan" met de "J.H.Jurresstraat".
Aangelegd in 1962.
Besluit naamgeving van 19 maart 1962.

Dirk Piebes Sjollema werd geboren te Nijehaske op 6 juli 1760 en overleed aldaar op 23 december 1840. Hij woonde op de "Herenwal" no. 2. Als schilder was hij autodidact, hij schilderde hoofdzakelijk schepen en stadsgezichten. Werk van zijn hand bevindt zich onder meer in het Fries museum, het Scheepvaartmuseum te Sneek, het museum te Heerenveen en het raadhuis te Joure.
Op de tentoonstelling 'Honderd jaar Friese schilderkunst', welke in 1947 werd gehouden in het Fries museum, waren van hem te zien 'De watervloed van februari 1825', 'Het binnenvallen van een haven door twee Friese vaartuigen', 'Een Friese beurtman bij stilte op de Zuiderzee en andere schepen', 'Zeilende schepen op zee' en 'Zeilschip op zee', alle eigendom van het Fries museum. Deze schilderijen zijn naar de trant van die tijd wat zwaar-romantisch en plaatjesachtig. Ze zijn belangrijker als tijdsbeelden dan uit artistiek oogpunt. Als kunstenaar was Sjollema niet van groot formaat, maar hij genoot in de provincie veel bekendheid.

 

 

 

 

Naamsaannemingsregister Friesland 1811

Dirk wonende te Nijehaske neemt voor hem en zijn kinderen op 29 januari 1812 de familienaam SJOLLEMA aan

kinderen:
Fokjen 11 jaar
Jetske 9 jaar
Piebe 6 jaar
Hiltje 4 jaar
Rimkjen 2 jaar

Mairie Haske (Nijehaske), fol. 7v

 

 

Broer? van Dirk Piebes

Willem Piebes SJOLLEMA
geb 1758
ber
overl Schoterland 29.01.1855
aangiftedatum 30 januari 1855, akte nr. 22
ongehuwd

Zus? van Dirk Piebes

Overlijdensakte Schoterland, 1826
Aangiftedatum 21 oktober 1826, akte nr. 301
Geertje Annes Prins, overleden 21 oktober 1826, oud 29 jaar, ongehuwd
Dochter van Anne Siegers Prins en Rinskjen Piebes SJOLLEMA

 

 

 

Bronnen

- Genlias

Voor reacties