III

a


gezin

Gerrit Jannes van WIJK
geb Joure (Haskerland) 23.01.1826
aangiftedatum 24 januari 1826, akte nr. 10
ber koperslagersknecht
overl USA Michigan?
tr Lemsterland 10.06.1849

Martjen Wybes FEENSTRA
geb Gaasterland 15.04.1825
aangiftedatum 16 april 1825, akte nr. 47
ber dienstmeid
overl USA Michigan?

 

Trouwakte Van WIJK - FEENSTRA

bron:

Burgerlijken Stand der Grietenij Lemsterland, Provincie Vriesland 1849 nr 27

In het jaar Een duizend acht honderd negen en veertig, den tienden dag der maand Junij zijn voor ons ondergeteekende assessor Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Grietemij Lemsterland Provincie Vriesland, gecompareerd: Gerrit Jannes van Wijk oud drieentwintig jaren, geboren te Joure, Koperslagersknecht, wonende te Lemmer, meerderjarige zoon van Jannes van Wijk, Veldwachter en Janke Tjettes Smit, echtelieden woonde te Joure, beide alhier tegenwoordig en tot dit Huwelijk hunne toestemming gevende.
En Martjen Wijbes Feenstra oud vierentwintig jaren, geboren te Oudemirdum, dienstmeid, wonende te Lemmer, meerderjarige dochter van Wijbe Douwes Feenstra arbeider wonende te Oudemirdum, en van Grietje Robijns de Jong, overleden de vader alhier tegenwoordig en tot dit Huwelijk zijne toestemming gevende.
Welke ons verzocht hebben het door hun voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen op Zondagen den twintigsten en den zevenentwintigsten der vorige maand alhier zonder stuiting hebben plaats gehad.
En hebben de Comparanten tot dat einde aan ons overlegd:
ten eersten des bruidegoms geboorteacte, ten tweeden die der bruid, ten derden de overlijdensacte van des bruids moeder, en ten vierden het bewijs dat de bruidegom heeft voldaan aan den dienst der nationale Militie.
Waarvan wij hun in het openbaar hebben afgevraagd of zij elkander wederkeerig tot echtgenooten aannemen en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, - waarop door ieder afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven, hebben wij in naam der Wet verklaard dat

Gerrit Jannes van Wijk en
Martjen Wijbes Feenstra

Bovengenoemd door den echt aan elkander zijn verbonden.
Van al hetwelk wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jochem Jeens Donker, oud drieenvijftig jaren, Albert Gerrits de Koe, oud vierenvijftig jaren, Roelof Cornelis Siersma, oud dertig jaren, allen veldwachters in Lemsterland, en Hielke Fokkes Lijklema, oud vijfendertig jaren, Klerk, allen in de Lemmer woonachtig als hiertoe bevoegde getuigen die met de comparanten, bruidegom en bruid, des bruidegoms ouders en der bruids vader, benevens ons na gedane voorlezing hebben onderteekend.

S.B. Stellingwerffen

 

- Genealogie van Gerrit Jannes van Wijk
- Genlias

Voor reacties