29

58
59

gezin

Jelis Theodorus WIJBURG
geb Tiel 10.08.1818
ber schipper
overl Tiel 23.10.1888
tr Tiel 19.07.1845
Meggelina (Mechelina) van de GRAAF
geb Drumpt 01.08.1820
ber naaister
overl Wageningen 18.12.1864

 

Trouwen WIJBURG - Van de GRAAF

bron:

BS Tiel 1845 nr 31

Heden den negentienden der maand Julij achttien honderd vijf en veertig, zijn voor ons Mr. Herman Dijckmeester, Wethouder en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente T I E L. Provincie Gelderland, op het Stadhuis verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan Jelis Theodorus Wijburg, Schipper, geboren en wonende te Tiel, oud zes en twintig jaren, meerderjarige zoon van Peter Wijburg, Schipper en Johanna Spies, Echtelieden, wonende te Tiel, eenre, en Meggelina van de Graaf, Naaister, geboren en wonende te Drumpt, oud vier en twintig jaren, meerderjarige dochter van Aart van de Graaf en Geertruid de Kleijn, zonder beroep, wonende te Drumpt, ter andere zijde; van welk Huwelijk de afkondigingen op de Zondagen van den negen en twintigsten Junij en zesden Julij dezes jaars alhier en in de gemeente Wadenoijen zonder stuiting hebben plaats gehad.
En hebben de Bruidegom en Bruid aan ons overgelegd, vooreerst: de acte van geboorte van den Bruidegom, waaruit blijkt dat hij den tienden Augustus achttien honderd en achttien is geboren; ten tweede da acte van geboorte van de Bruid, waaruit blijkt dat zij den eersten Augustus achttien honderd en twintig is geboren; ten derde de acte van overlijden van den vader der Bruid, waaruit blijkt, dat hij den derden April achttien honderd vier en veertig te Drumpt is overleden; ten vierde een certificaat betrekkelijk de voldoening door den Bruidegom aan de wet op de nationale militie; ten vijfde eene verklaring wegens den ongehinderden afloop der huwelijksafkondigingen in de gemeente Wadenoijen; hebbende de vader van den Bruidegom, hierbij tegenwoordig, ons verklaard deszelfs toestemming tot dit huwelijk te geven en dat die toestemming ook van de moeder des Bruidegoms is gevraagd geweest terwijl de moeder van de Bruid, mede hierbij tegenwoordig, ons insgelijks verklaard heeft derzelver toestemming tot dit huwelijk te geven.
Waarna wij hun in het openbaar hebben afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, hetwelk door hen uitdrukkelijk met ja beantwoord zijnde, hebben wij, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden. In tegenwoordigheid van: Rutger Wijburg, oud vier en twintig jaren, Schipper, wonende te Tiel, Broeder van den Bruidegom, Gerrit van de Graaf, oud zes en twintig jaren, Arbeider, wonende te Drumpt, Broeder van de Bruid, Adrianus van de Graaf, oud twee en dertig jaren, Muzikant, wonende te Drumpt, Broeder van de Bruid, en Johannes van der Heijden, oud een en dertig jaren, Arbeider, wonende te Tiel, Zwager van de Bruid. En is hiervan door ons deze acte opgemaakt, welke na voorlezing, door den Bruidegom en de Bruid, den vader van den Bruidegom, de moeder van de Bruid, te tweede, derde en vierde getuigen en ons is geteekend, hebbende de eerste getuige verklaard niet te kunnen teekenen.

 

- Genealogie van Geertruida Wijburg
- Wazamar Archief

bronnen:

- Wijburg-Waterborg
-
Genlias

Voor reacties