29

58
59

Jelis Theodorus WIJBURG
geb Tiel 10.08.1818
ber schipper
overl Tiel 23.10.1888
tr Tiel 19.07.1845
Meggelina (Mechelina) van de GRAAF
geb Drumpt 01.08.1820
ber naaister
overl Wageningen 18.12.1864

gezin

Geboorteakte van Jelis Theodorus Wijburg

bron:

BS Tiel 1818 nr 70

Heden den elfden der maand Augustus een duizend acht honderd en achttien, des voormiddags om elf uren, is voor ons Jan Karel van Trojen Burgemeester en fungerende Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der gemeente Tiel, Provincie Gelderland, verschenen Peter Wijburg, Arbeider, oud twee en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een zoon, welke zijne huisvrouw Johanna Spies, oud acht en twintig jaren, op Maandag den tienden der maand Augustus dezes jaars, des morgens ten vier uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornamen te willen geven van Jelis Theodorus, waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Abraham de Kleijn, Visser, oud vier en dertig jaren, en van Aart van de Graaf, Arbeider, oud zes en twintig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke wij na in twee daartoe gestemde Registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben ondertekend nevens den Comparant en getuigen.

copy originele akte

 

- Genealogie van Geertruida Wijburg
- Wazamar Archief

bronnen:

- Wijburg-Waterborg
-
Genlias

Voor reacties