29

29
28

Geertruida WIJBURG
geb Schiedam 22.06.1857
ber
overl Rotterdam 10.05.1930
tr Rotterdam 09.05.1877
Marinus van der HEIJDEN
geb Tiel 20.10.1852
ber huisschilder, schilder, bakker
overl Rotterdam 28.11.1917

 

Geboorteakte Geertruida Wijburg

bron:

BS Schiedam Geboorten 1855 no 297

Op heden den tweeŽntwintigsten Junij achttien-honderd-vijfenvijftig, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te SCHIEDAM, in het huis der Gemeente, verschenen: Jilles Theodorus Wijburg, oud zesendertig jaren, van beroep Schipper, wonende te wageningen, welke ons heeft verklaard: dat op den tweeŽntwintigsten dezer maand des morgens ten zeven ure, in een vaartuig genaamd de twee Gezusters, liggende in de langehave, alhier is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Mechelina van de Graaft, zijne echtgenoote, welk kind zal genaamd worden: Geertuida.
Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van: Pieter de Roo, oud tweeenveertig jaren, van beroep Schipper, wonende alhier en van IJsbrand Nagelsmid, oud vijftig jaren, van beroep Schipper, wonende alhier.
En is deze acte, na gedane voorlezing, door de comparant en de getuigen met ons onderteekend. IJsbrand Nagelsmid heeft verklaard zijn naam niet te kunnen schrijven, als de schrijfkunst niet verstaande.

Copy originele akte

 

- Genealogie van Geertruida Wijburg
- Wazamar Archief

bronnen:

- Wijburg-Waterborg
-
Genlias

Voor reacties