31

31
30

Clasina TAS
geb Rotterdam 05.08.1862
overl Rotterdam 23.04.1946
begr Rotterdam 26.04.1946
RK begraafplaats Crooswijk
tr Rotterdam 10.08.1887
Theodorus KREIJT
geb Rotterdam 18.06.1861
ber kuiper
overl Rotterdam 02.03.1943
begr Rotterdam 06.03.1943
RK begraafplaats

foto-31
1912

Geboorteakte van Clasina TAS

bron:

BS Rotterdam 1862 No 2470

copy originele akte

Op heden den Zesden Augustus Achttien honderd Twee en Zestig, is voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Rotterdam, in het huis der Gemeente, verschenen:
Dirkje van Brummen, huisvrouw van Floor van Herwaarden, van beroep vroedvrouw, oud vierenveertig jaren, wonende Visschersdijk 4-352 welke mij heeft verklaard dat op den vijfden dezer des voormiddags ten elf ure, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Catharina Adriana Fonteijn, van beroep zonder, wonende aldaar huisvrouw van Frans Tas wever mede wonende aldaar, zijnde door ongesteldheid verhinderd de aangifte in persoon te doen
welke kind zal genaamd worden Clasina.
De genoemde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gerrit Verbeek, van beroep pakhuisknecht, oud zesenveertig jaren, wonende Goudseweg 14-722 en van Pieter van den Brande, van beroep pakhuisknecht, oud achtentwintig jaren, wonende Hoogenzeedijk 13-143.
En heb ik hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing door declarante, getuigen en mij is onderteekend.

 

copy originele akte

http://www.wazamar.org/gengroen/tas/images/gebakte31.jpg

 

- Genealogie van Clasina Tas
- Wazamar archief
- Gemeente archief Rotterdam

Voor reacties