VII

d

gezin

Jacobus STERK     
geb Enkhuizen 31.3.1861
ber kuiper, pakhuisbaas
overl Vlaardingen 30.3.1900
tr Enkhuizen 12.4.1888
Marijtje STERK
geb Enkhuizen 26.7.1860
ber
overl 's-Gravenhage 21.5.1943

 

Trouwakte Sterk - Sterk

bron:

- Burgerlijke Stand (BS) Enkhuizen 12 april 1888

Heden den twaalfden April achttien honderd acht en tachtig zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Enkhuizen, in het huis derzelve gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan Jacubus Sterk, kuiper, oud zeven en twintig jaren, geboren te Enkhuizen en wonende te Vlaardingen, meerderjarige zoon van Wouter Sterk, kuiper wonende te Vlaardingen en van Marritje Meijrink, overleden. En Marijtje Sterk, zonder beroep, oud zeven en twintig jaren geboren en wonende te Enkhuizen, doch onlangs te Vlaardingen, meerderjarige dochter van Johannes Sterk overleden en van Grietje Segers zonder beroep wonende te Enkhuizen.
En hebben zij tot dat einde overgelegd de navolgende stukken: I Hunne geboorte extracten II Een overlijdensextract van Bruidegoms moeder III Een overlijdensextract van den vader der Bruid IV Een certificaat wegens voldoening aan de Nationale Militie. Blijkens het register der huwelijksafkondigingen hebben de afkondigingen alhier op den vijf en twintigsten der vorige en den eersten dezer maand zonder stuiting plaats gehad, zomede op de zelfde dagen in de gemeente Vlaardingen; ingevolge het overgelegde certificaat.
De vader des Bruidegoms en de moeder der Bruid mede alhier verschenen, verklaarden tot dit huwelijk hunne toestemming te verleenen. Voorts wordt voor de vier nagenoemde getuigen onder eede verklaard, dat Marritje Meijrink en Maretje Meirik zooals die namen verschillend in de door den bruidegom overgelegde stukken voorkomen, daarmede echter een en dezelfde persoon bedoeld wordt.
Waarna wij hun hebben afgevraagd, of zij elkander tot echtgenooten, en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn; hetwelk door hen, uitdrukkelijk met JA, beantwoord zijnde hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk zijn vereenigd. In tegenwoordigheid van: Jan Sterk, kuiper, oud vijf en twintig jaren en Bertus Sterk, kleermaker, oud drie en twintig jaren, broeders des bruidegoms, beiden wonende te Vlaardingen, benevens Cornelis van der Leek, vischkooper, oud negen en vijftig jaren, bekende en Klaas Poen, gasfitter, oud acht en twintig jaren, zwager der Bruid, beiden wonende te Enkhuizen.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons, de comparanten, de vader des Bruidegoms, de moeder der Bruid en de getuigen is geteekend.

 

- Genealogie van Wouter Sterk
- Wazamar archief
 

Voor reacties