VI

40
41--

gezin 1
gezin 2

Wouter STERK
geb Enkhuizen 24.05.1831
ber pakhuisknecht, zeepziedersknecht, kuiper
overl Vlaardingen 20.06.1906
tr 1 Enkhuizen 19.08.1855
Marritje MEIJRINK
geb Blokzijl 12.02.1825
overl Vlaardingen 24.01.1872
tr 2
Fritsje ANKER
geb Blokzijl 14.09.1829
overl Vlaardingen 19.07.1908

 

Trouwakte STERK - MEIJRINK

bron:

Burgerlijke Stand (BS) Enkhuizen 1855 no 21

Heden den Negenden Augustus, Achttienhonderd Vijf en Vijftig, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Enkhuizen in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan, Wouter Sterk, van beroep kuiper, oud vijfentwintig jaren geboren en wonende te Enkhuizen, Zoon van Jacobus Sterk, van beroep kuiper en Helena Catharina Greiner, echtelieden wonende te Enkhuizen. En Marritje Meijrink, zonder beroep, oud dertig jaren, geboren te blokzijl, wonende te Enkhuizen, dochter van Albert Meijrink, schipper en Jantje Anker echtelieden wonende te Blokzijl.
En hebben zij tot dat einde aan ons overgelegd, vooreerst: de akten waaruit blijkt, dat de beide afkondigingen alhier zonder stuiking hebben plaats gehad op zondag den negen en twintigsten Julij en vijfden Augustus dezes jaars II Een geboorteextract van den bruidegom III Een dito van de bruid, geboren te Blokzijl den twaalfden februarij 1800 vijf en twintig, IV Certificaat dat de bruidegom voldaan heeft aan de Nat Militie afgegeven den Veertienden Julij 1800 vijf en vijftig.
Voorts verklaarden de ouders van de bruidegom beiden mede alhier verschenen tot dit huwelijk hunne toestemming te geven.
Waarna wij hun hebben afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn: hetwelk door hen, uitdrukkelijk met Ja, beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk zijn vereenigd. In tegenwoordigheid van: Johannes Sterk, van beroep kuiper, oud vijf en veertig jaren, Sijbrand Sterk, van beroep kuiper, oud negen en dertig jaren, broeders van den Vader des bruidegoms en Jan Sterk van beroep kuiper, oud vier en dertig jaren en Cornelis Sluijter van beroep slagter, oud vier en twintig jaren bekenden van de bruid, allen wonende te Enkhuizen.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de comparanten is geteekend.

 

- Genealogie van Wouter Sterk
- Wazamar archief
 

Voor reacties