VIII

d

Jacobus STERK     
geb Enkhuizen 31.03.1861
ber pakhuisbaas
overl Vlaardingen 30.03.1900
tr Enkhuizen 12.04.1888
Marijtje STERK
geb Enkhuizen 26.07.1860
overl 's-Gravenhage 21.05.1943

 

Geboorteakte Jacobus Sterk

bron:

Burgerlijke Stand (BS) Enkhuizen 1861 no 58


Heden den Tweeden April Achttienhonder Een en Zestig, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente Enkuizen verschenen Wouter Sterk, van broep kuiper, oud negenentwintig jaren, wonende te Enkhuizen welke heeft verklaard dat op den Eenendertigsten Maart des morgens ten Zeven ure, in het huis ataande op den Visschersdijk te Enkhuizen, is geboren een kind van het Mannelijk geslacht, uit Marritje Meijrink, van beroep zonder wonende te Enkhuizen echtgenoote welk kind zal genaamd worden Jacobus.
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den Vader.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Mantel Janszoon, van beroep kuiper, oud vijfenveertig jaren, wonende te Enkhuizen en van Jurer Derks Jot van broep schipper, oud zesendertig jaren, wonende te Enkhuizen en is deze akte na voorlezing door ons en de comparanten geteekend

copy originele akte

 

- Genealogie van Wouter Sterk
- Wazamar archief

Voor reacties