VI

b-
-

Marijtje STERK
geb Enkhuizen 26.7.1860
overl 's-Gravenhage 21.5.1943
tr 1 Enkhuizen 12.4.1888
Jacobus STERK
geb Enkhuizen 31.03.1861
ber pakhuisbaas
overl Vlaardingen 30.03.1900
tr 2 
Bastiaan POLDERMANS
geb
vader:
moeder:

ber
overl

 

Geboorteakte Marijtje Sterk

bron:

Burgerlijke Stand (BS) Enkhuizen 1860 nr 93

Heden den zevenentwintigsten Julij Achttienhonderd Zestig, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Enkhuizen verschenen Johannes Sterk, van beroep kuiper, oud vijftig jaren, wonende te Enkhuizen welke ons heeft verklaard, dat op den zesentwintigsten Julij des middags ten vier ure, in het huis staande in de St Janstraat te Enkhuizen is geboren een kind van het Vrouwelijk geslacht, uit Grietje Segers, van beroep zonder wonende te Enkhuizen, zijne echtgenoote, welk kind zal genaamd worden Marijtje. Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader. Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Wigger van Dotingh, van beroep turfkooper oud drie envijftig jaren, wonende te Enkhuizen en van Bertus Sterk, van beroep kuiper, oud drieentwintig jaren, wonende te Enkhuizen en is deze akte na voorlezing door ons en de comparanten geteekend.  

copy originele akte

 

 

- Genealogie van Wouter Sterk
- Wazamar archief

Voor reacties