IV

g

biografie

1901

Leendert Hendrik POSTHUMUS
geb Schiermonnikoog 18.01.1858
ber zeeman, stuurman, badmeester, strandopzichter, dorpsomroeper
overl Schiermonnikoog 30.04.1936
akte nr 3
begr Schiermonnikoog
tr Anjum 27.12.1901
Aukje Jans DOUMA
geb Anjum 11.05.1863
overl Schiermonnikoog 13.01.1957
begr Schiermonnikoog1901

Trouwakte Posthumus - Douma

bronnen: Burgerlijke Stand Oostdongeradeel 1901 No 74

In het jaar negentien honderd en een, dan zevenentwintigsten dag de maand december, zijn voor ons Ambtenaar van den burgerlijken Stand der Gemeente Oostdongeradeel, Provincie Friesland, gecompareerd: Leendert Hendrik Posthumus oud drie en veertig jaren, zeeman, geboren en wonende te Schiermonnikoog, meerderjarige zoon van Pieter Posthumus en Jacoba Gotschalk, beide overleden, in leven echtelieden – en – Aukje Douma, oud acht en dertig jaren,  meerderjarige dochter van Jan Gerbens Douma en Trijntje Jacobs Eisenga, echtelieden, zonder beroep, wonende te Anjum, welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen op Zondagen den vijftienden en tweeëntwintigsten december dezes jaars, telkens des middags ten twaalf ure voor de hoofddeur van het gemeentehuis te Metslawier en op dezelfde dagen binnen de gemeente Schiermonnikoog, zonder stuiting hebben plaats gehad.
En hebben de comparanten tot dat einde aan ons overgelegd hunne geboorte extracten en een certificaat van den onverhinderden afloop der afkondigingen van dit voorgenomen huwelijk te Schiermonnikoog; alle welke stukken aan deze acte zijn geannexeerd.
Waarvan wij hun in het openbaar hebben afgevraagd, of zij elkander wederkeerig tot echtgenooten aannemen en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat zijn verbonden, waarop door ieder afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven, hebben wij in naam der wet verklaard dat, Leendert Hendrik Posthumus en Aukje Douma bovengenoemd, door den echt aan elkander zijn verbonden.
Zijnde dit huwelijk gesloten en deze acte opgemaakt in tegenwoordigheid van Geert IJbels van der Veen, oud zevenenvijftig jaren, gemeente Secretaris, Ritske Hendriks Veenstra, oud vijfenveertig jaren, Klerk, Hendrik Kamstra, oud acht en twintig jaren, veldwachter, allen wonende te metslawier en Geert Obma, oud acht en twintig jaren, Klerk, wonende te Morra, alle getuigen partijen vreemd, welke deze acte, na gedane voorlezing, met de jong gehuwden, nevens ons hebben geteekend.

 

 

 

Trouwfoto
van
Leendert Hendrik Posthumus
en
 Aukje Douma

1901
Fotograaf W. en K. Heeringa
Hoogstraat 22
Dokkum

 

- Genealogie van Rinske Posthumus
-
Wazamar archief