15

30

31

gezin
foto-30

1912

Theodorus KREIJT
geb Rotterdam 18.06.1861
ber kuiper
overl Rotterdam 02.03.1943
begr Rotterdam 06.03.1943
RK begraafplaats
tr Rotterdam 10.08.1887
Clazina TAS
geb Rotterdam 05.08.1862
overl Rotterdam 23.04.1946
begr Rotterdam 26.04.1946
RK begraafplaats Crooswijk


foto-31
1912

Trouwakte Kreijt - Tas

bronnen:

BS Rotterdam 1887 No 815

Op heden den Tienden Augustus achttien honderd zeven en tachtig, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Rotterdam, verschenen, tot het aangaan van een Huwelijk, waarvan bij wet gevorderde afkondigingen alhier hebben plaats gehad op den een en dertigsten der vorige en zevenden dezer maand
Theodorus Kreijt, oud zes en twintig jaren, kuiper, geboren en wonende alhier, meerderjarige Zoon van Theodorus Carel Kreijt, overleden en Helena Francina Gennissen, zonder beroep, wonende alhier
en
Clasina Tas oud vijfentwintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige Dochter van Frans Tas, touwslager, wonende alhier en Catharina Adriana Fonteijn, overleden.
En is door hen hierbij overlegd Hunne geboorte akten en de dood akten van den vader des Bruidegoms en van de moeder der Bruid. De moeder van de Bruidegom en de vader der Bruid hierbij tegenwoordig hebben in dit Huwelijk toegestemd.
Daarna hebben wij hun in het openbaar afgevraagd of zij elkander tot echtgenooten en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan de huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door hen toestemmend beantwoord is, en hebben wij daarop verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden in tegenwoordigheid van Dirk Philippus Brink, oud drie en vijftig jaren, Commies, Hendrik Cornelis van der Graaf, oud zeventig jaren, Stadsbode, Machiel Leegenhoek, oud vijfenvijftig jaren en Abraham Zwart, oud zeven en veertig jaren, Stads Sergeanten, wonende allen alhier.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, is onderteekend door ons, de comparanten en de getuigen.

 

- Genealogie van Helena Francina Kreijt
-
Wazamar archief
-
Gemeente archief Rotterdam
-
Genlias
 

Voor reacties