15

30

31

Theodorus KREIJT
geb Rotterdam 18.06.1861
ber kuiper
overl Rotterdam 02.03.1943
begr Rotterdam 06.03.1943
RK begraafplaats
tr Rotterdam 10.08.1887
Clazina TAS
geb Rotterdam 05.08.1862
ber huisvrouw
overl Rotterdam 23.04.1946
begr Rotterdam 26.04.1946
RK begrpl Crooswijk

gezin

1940

Geboren Theodorus Kreijt

bron:

Burgerlijke Stand van Rotterdam 1861 No 2080

Op heden den Achttienden Junij Achttien honderd Een en Zestig, is voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Rotterdam, in het huis der Gemeente, verschenen:
Theodorus Carel Kreijt, van beroep Kuiper, oud zevenentwintig jaren, wonende West 3-715 welke mij heeft verklaard dat op den achttienden dezer des voormiddags ten vier ure, is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Helena Francina Gennissen, van beroep zonder, wonende mede aldaar, zijne huisvrouw,
welke kind zal genaamd worden Theodorus.
De genoemde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Sebastiaan Steeneken, van beroep Kuiper, oud eenenvijftig jaren, wonende Naardelaan 15-478 en van Franciscus Steeneken, van beroep Kuiper, oud zevenenveertig jaren, wonende Schiedamschesingel 15-651.
En heb ik hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing door de vader, getuigen en mij is onderteekend.

copy originele akte

 

 

- Genealogie van Helena Francina Kreijt
-
Wazamar archief
-
Genlias
-
Gemeente archief Rotterdam
 

Voor reacties