I

 

gezin

Hugo (Huig, Huyg) KOEKENDORP
geb Brielle
vader:
moeder:

ber
overl
tr
Grietje LANGSTRAAT
geb Oudenhoorn 10.01.1706
vader: Jacob Abrahamsz Langstraat
moeder: Jannigje Cornelisdr Sluyspolder
ber
overl

 

Gezin KOEKENDORP - LANGSTRAAT

Het gezin woonde te

bronnen

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

bijz.

II

a

Jacob KOEKENDORP
geb Nieuwenhoorn 19.03.1730
ber
overl
tr 21.04.1759
Jannetje Simonsdr STEIJL
geb Nieuwenhoorn
vader: Simon Jans Steijl
moeder: Maria Ariensdr Rietdijk
ber
overl

gezin

II

b

Aagje KOEKENDORP
geb Brielle 08.08.1734
ber
overl 1799
otr 1 Nieuwenhoorn
28.02.1762
tr 1 Nieuwenhoorn 16.03.1762

Cornelis van der WEIJDE
geb 0
6.05.1703
vader: Floris van der Weide
moeder:
Neeltje Kornelis de Regt
ber
overl voor 1773
tr 2 1773
Pleun GROEN
geb
vader:
moeder:
ber Diaken en armmeester Armenhuis te Nieuwenhoorn
overl voor 1799

 

II

c

Abraham KOEKENDORP
geb Nieuwenhoorn 25.12.1740
ber
overl Nieuwenhoorn 27.02.1810
tr Nieuwenhoorn 15.05.1791
Susannetje LUGTENBURG
ged Rockanje 16.12.1770
vader: Pieter Willemsz Lugtenburg
moeder: Cornelia Aryse Torman

ber
overl Nieuwenhoorn 11.01.1800

gezin

II

d

Jannetje KOEKENDORP
geb
ber
overl
tr
Aamis ARKENBOUT
geb
vader:
moeder:
ber veerschipper van den Briel op Rozenburg
overl Brielle 14.02.1802

 

- Genealogie van Jannetje Koekendorp
- Wazamar archief
- http://jeroen.oostrijck.nl/ds/bewoners.html

bronnen:

- Genlias
- Streekarchief Voorne Putten en Rozenburg

 

Datum:
22/06/1787

Notaris:
Jacob Kluit Jzn

Aard van de akte:
kwitantie

Regest:
Jacob Koekendorp en Abraham Koekendorp wonende Nieuwenhoorn, Aamis Arkenbout gehuwd met Jannetje Koekendorp en Pleun Groen gehuwd met Aagje Koekendorp, allen kinderen van wijlen Grietje Langstraat in huwelijk verwekt bij Hugo Koekendorp.

Jacob de Vries wonende in het Brielse Nieuwland en Jacob Touw wonende onder Simonshaven gehuwd met Neeltje de Vries, beiden kinderen van wijlen Kornelia Langstraat in huwelijk verwekt bij Kornelis de Vries.
Leendert van der Arend
gehuwd met Jacoba Langstraat wonende Oudenhoorn.
Ariaantje Plasje meerderjarige dr van wijlen Ariaantje Langstraat bij Kornelis Plasje wonende Oudenhoorn, Dirk Schipper en Lena Schipper gehuwd met Leendert Gorseman wonende Oostvoorne, welke Dirk en Lena Schipper kinderen zijn van de hiervoor gemelde wijlen Ariaantje Langstraat uit een 2e huwelijk met Hendrik Schipper.
Anna Mol
gehuwd met Hendrik Nolten wonende Hellevoetsluis, welke Anna Mol een dochter is van wijlen Bastiaantje Langstraat bij Klaas Mol.
Arentje Schipper
gehuwd met Dirk Touw onder Nieuwenhoorn, zijnde de laatstgemelde een dochter van wijlen Maria Langstraat in huwelijk bij Thomas Schipper.
Allen naast vrunden en erfgenamen ab intestato zo van helen als halven bedde van vaderszijde van Jacob Langstraat, zijnde thans allen binnen den Briel.

Zij verwijzen naar testament van hun neef Jacob Langstraat gepasseerd op 28/05/1783 voor nts Leendert van der Horst te Dordrecht die daarbij tot zijn enige erfgenamen heeft benoemd zijn moeie van vaderszijde Adriaantje Langstraat gehuwd met Pieter Maaskant wonende Dordrecht mitsgaders de nagelaten kinderen van wijlen zijn oom mede van moederszijde Jacobus Langstraat en aan zijn naaste vrunden ab intestato van zijn vaderszijde die op zijn overlijden nog in leven zijn hoofd voor hoofd en in gelijke delen tezamen 9000 gld.

Het voormelde testament is door Jacob Langstraat op 19/03/1787 met de dood bekrachtigd en alle comparanten verklaren een bedrag van 750 gld te hebben ontvangen, waarvoor kwijting bij deze.

Trefwoorden:
 

Inventarisnummer:
1191

Nummer van de akte:
26

 

Datum:
10/12/1802

Notaris:
H.M. van Andel

Aard van de akte:
boedelbeschrijving

Regest:
Inventaris van de boedel van Amis Arkenbout weduwnaar van Jannetje Koekendorp gewoond hebbende en op 14/10/1802 binnen den Briel overleden, nalatende tot erfgenamen vlgs testament van 10/10/1782 door het echtpaar verleden voor nts Hugo van Andel alh. voor de ene helft Adriana Cahoen huisvrouw van Johan Godfried Christiaan Schroter enig nagelaten kind van Stijntje Arkenbout in leven vrouw van Jan Cahoen, enige zuster van Amis Arkenbout en voor de wederhelft eerst de descendenten van Jacob Koekendorp volle broer van Jannetje Koekendorp zijnde Simon Koekendorp en Aafje Koekendorp gehuwd met Andries Groeneveld, voorts Abraham Koekendorp volle broer van Jannetje, zijnde Aagje Koekendorp volle zuster van Jannetje en bij hetzelfde testament genoemd zonder wettige descendenten overleden en eindelijk de kinderen van wijlen Elisabeth Koekendorp in leven gehuwd met Leendert van t Wout en zuster van halven bedde van Jannetje Koekendorp meergemeld, zijnde Neeltje, Arij, Maria en Hugo van t Wout, terwijl Jan Koekendorp mede broer van halven bedde mede zonder kinderen is overleden.

Beschreven naar opgave van Gabriel Leonard Verhell en Jan Cahoen als executeurs en voogden.

Onroerende goederen een huis en erf met tuin in den Briel aan de zuidzijde van het Maarland in eigen gebruik, cohier nr 623. Obligaties en effecten. Een kleine prijsobl. tlv het gemene land ten comptoire den Haag groot 600 gld, een obl. tlv en comptoire als voren van 04/10/1752 tnv Leendert van der Valk groot 1000 gld, een dito als voren ten comptoire den Briel van 26/11/1708 tnv Johan Timmers en Heijndrick Bachuisen voogden van Willem Bastiaans Brockje groot 1000 gld, een dito in blanco van 12/07/1786 groot 1000 gld, een dertig jarige rente groot 250 gld, een recipis tlv t gemene land ten comptoire den Briel tnv Aam Arkenbout van 01/08/1796 groot 305 gld, een dito groot 220 gld, een dito in blanco groot 120 gld, een recipis van 06/10/1797 groot 100 gld, een nationale schuldbrief tlv de Bataafsche Republiek van 31/03/1801 in blanco groot 300 gld, een dito in blanco van 600 gld alles met de verschuldigde interessen, volgen rentecoupons van een obligatie tlv de voormalige Oost-Indische-Compagnie, contante penningen, meubiliatre goederen en andere roerende goederen in het huis.

Inschulden.

De overleden komt als veerschipper van den Briel op Rozenburg 311 gld 5 st alsmede van hetzelve veer.

Trefwoorden:
 

Inventarisnummer:
1207

Nummer van de akte:
80

 

Datum:
05/04/1803

Notaris:
H.M. van Andel

Aard van de akte:
boedelrekening

Regest:
Rekening door Gabriel Leonard Verhell en Jan Cahoen wonende den Briel als executeuren van het testament van Amis Arkenbout en Jannetje Koekendorp destijds echtelieden gepasseerd op 19/10/1782 voor nts H. van Andel alhier en door Amis als langstlevende op 14/10/1802 met de dood geconfirmeerd. Gedaan tbv Adriana Cahoen gehuwd met Jan Godfried Christiaan Schroder enig nagelaten kind van Stijntje Arkenbout enige zuster van Amis verwekt bij Jan Cahoen voor de ene helft en Simon Koekendorp en Aagje Koekendorp gehuwd met Andries Groeneveld enige nagelaten kinderen van Jacob Koekendorp volle broer van Jannetje, Abraham Koekendorp mede volle broer van Jannetje, zijnde Aagje Koekendorp mede volle zuster zonder descendenten overleden, Neeltje van t Wout, Arij van t Wout, Maria van t Wout en Hugo van t Wout enige nagelaten kinderen van Elisabeth Koekendorp verwekt bij Leendert van t Wout zijnde een halve zuster van Jannetje, zijnde Jan Koekendorp halve broer van Jannetje zonder wettige descendenten overleden, allen bij voormeld testament benoemt tot erfgenamen in de andere helft.

Ontvangsten.

Contant geld, Gerardus de Jongh koopsom van huis en erf publiek geveild 770 gld, volgen interessen van obligaties en recipissen; de vendumeester Willem Christiaan van Breest Lankhorst verkochte inboedel etc. en door de erfgenamen overgenomen roerende goederen, Andries Groeneveld, de zilversmid Willem van Oldenbrugge, Kornelis van den Bogerd nieuw aangestelde veerschipper ipv de overledene overname van de vaartuigen en gereedschappen 331 gld 5 st. Totale ontvangsten 3881 gld 18 st 8 p.

Uitgaven.

Recht van begraven 6 gld 8 st, de weduwe Willem van Heusden huur doodskleed en rouwmantels, de weduwe Simon van den Burgh voor geleverde kat in de zak ter bekleding der kist en slaapmuts. Pieter Langhaar smid geleverde schroeven en ringen voor de kist, de apotheker Fruijt van Hartog geleverde medicamenten, de chirurgijn N. Schilders 9 mnd scheergeld, G. de Jongh metselaar, Willem van Beugen loodgieter, de verver Wiggert Mathol, de vrouw van Willem van Zwieten voor 15 dagen werkloon als schoonmaakster tegen 8 st per dag, Arendje van Swieten dienstmeid, Arij van t Wout arbeidsloon, de naschrijver Jacob Jongejan, de roeper Gerardus de Jongh, de wijnkoper P. Klompenhouwer.

Totale uitgaven 764 gld 4 st, zodat resteert 3117 gld 14 st 8 p. Volgt verder de scheiding en deling onder de erfgenamen.

Trefwoorden:
kat in de zak

Inventarisnummer:
1207

Nummer van de akte:
18

 

 

Voor reacties