13

104

105

gezin

Eliza HOTTING
geb Middelharnis 06.08.1794
ged Middelharnis 06.08.1794
ber arbeider
overl Ooltgensplaat 06.08.1849
tr Ooltgensplaat 06.04.1822
Heijltje KOL
geb Fijnaart en Heiningen 03.07.1798
vader: Levinus Kol
moeder: Bastiaantje van 't Geloof

ber arbeidster
overl Ooltgensplaat 12.08.1856

 

Trouwakte HOTTING - KOL

bron:

Bevolkingsregister (BEV) Ooltgensplaat Huw. 1822 nr 2

In het jaar Een duizend Agt honderd twee en twintig den zesden der maand April des avonds ten agt ure, zijn voor ons Johannis Van Putten Azoon Schout Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Ooltgensplaat, geassisteerd met Leonardus Marinus Ferleman secretaris van deze gemeente, gecompareerd.
Eliza Hotting, oud zeven en twintig jaren, geboren te Middelharnis den zesden Augustus zeventienhonderd vier en negentig blijkens doopextract door den Heer Schout van gemelde gemeente afgegeven den vijf en twintigsten April des voorleden jaars, van beroep Arbeider en wonende alhier voldaan hebbende aan zijn verpligting omtrent de Nationale Militie, blijkens certificaat door den Heer Gouverneur van Zuid holland afgegeven den vijfden Julij des voorleden jaars, meerderjarige zoon van Jacob, overleden te Middelharnis den agttienden van grasmaand agttien honderd negen en van Leuntje Hobus mede te Middelharnis overleden zeven Meij agttien honderd vier, blijkens twee doodextracten door den Heer Schout van gezegde gemeente afgegeven den vijf en twintigsten April des voorleden jaars, kleinzoon van vaderszijde van Jan Hotting gewoond hebbende te Middelharnis en in den jare zeventien honderd zeventig of daaromtrent met een vissschuit van genoemde plaats varende, waarop hij stuurman was, vergaan, blijkens expeditie van een procesverbaal door vier getuigen ten verzoeke van den comparant Eliza Hotting den zes en twintigsten december agttien honderd twintig voor den Heer Vrederegter van het Canton Sommelsdijk geadsisteerd met deszelfs griffier gepasseerd en den tweeden Januarij van den voorleden jare in genoemde gemeente behoorlijk geregistreerd en van Jannetje Pingsternagel, overleden te Middelharnis den vijftienden Meij zeventien honderd vier en tagtig, blijkens doodextract door den Heer Schout van laatst genoemde gemeente afgegeven den vijf en twintigsten April des voorleden jaars, en van moederszijde van Cornelis Hobus overleden te Sommelsdijk in den jaare zeventien honderd drie en zestig, blijkens doodextract door den Heer Schout van gezegde gemeente afgegeven den twaalfden April van den voorleden jara, en van Elizabeth Verhage overleden te Sommelsdijk in den jare agttien honder en vijf, blijkens expeditie van een procesverbaal door vier getuigen ter verzoeke van den Comparant Eliza Hotting den twintigsten April des voorleden jaars voor den Heer Vrederegter van het Canton Sommelsdijk geadsisteerd met deszelfs griffier gepasseerd en den zes en twintigsten van gezegde maand in genoemde gemeente behoorlijk geregistreerd.
En Heijltje Kol, oud drie en twintig jaren geboren te Fijnaart en Heiningen provincie Noordbrabant den derden Julij zeventien honderd en agt en negentig, blijkens doopextract door den Heer Schout aldaar afgegeven den veertienden Maart des voorleden jaars en den een en twintigsten van dezelve maand door den Heer president der regtbank van eersten aanleg zitting houdende te breda gelegaliseerd , van beroep Arbeidster en wonende alhier, meerderjarige dochter van Levinus , overleden in de Fijnaard voornoemd, en aldaar begraven den zestienden van Wintermaand agttien honderd negen en van Bastiaantje van 't Geloof mede in de Fijnaart overleden, den negenden Julij agttien honderd twaalf, blijkens twee doodextracten door den heer Schout van genoemde gemeente afgegeven den veertienden Maart van den voorleden jare, en den een en twintigsten der gemelde maand door den Heer President der voorschreve Regtbank gelegaliseerd, zijnde de kleindochter van moederszijde van Jacoba van 't Geloof overleden in de Fijnaart voorschreve en aldaar begraven den negen en twintigsten October agttien honderd vijf, en van Heijltje van der Made mede onder de Fijnaart overleden den vijfden december zeventien honderd vier en zeventig, blijkens twee doodextracten door den Heer Schout van gezegde gemeente afgegeven den veertienden Maart des voorleden jaars en den een en twintigsten der gemelde maand door meer genoemden Heer President der voorschreve Regtbank gelegaliseerd, terwijl zij Comparante verklaarde en met Eede heeft bevestigd, dat de namen der plaats van het overlijden en die der laatste woonstede harer grootouders van vaderszijde, haar onbekend zijn.
Dewelke ons verzogt hebben tot de voltrekking van hun huwelijk over te gaan, waarvan de afkondigingen overeenkomstig de wet, zonder eenige verhindering hebben plaats gehad, voor de hoofddeur van het huis der gemeente alhier, op den vier en twintigsten en een en dertigsten Maart laatstleden beiden des voormiddags ten elf ure, aan welk verzoek voldoende hebben wij na voorlezing van aangemelde en ten deze geannexeerde stukken, alsmede van het Zesde hoofdstuk vijfde Titel van het Burgerlijk wetboek tot opschrift hebbende van de regten en pligten der Echtgenoten onderling, en na aan den Bruidegom en Bruid gevraagd te hebben of zij elkander tot Echtgenoten wilde nemen en ieder hunner toestemmend hebbende geantwoord, verklaren wij in naam der wet dat Eliza Hotting en Heijltje Kol door den echt zijn verbonden.
Van al hetwelk wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit Van Ekris, oud een en veertig jaren, kantoorbediende, Pieter Donkersloot, oud zevenendertig jaren, Dijkbaas, Jacob Van Drongelen, oud vier en dertig jaren, Arbeider en Simon de Ruiter, oud twee en twintig jaren, Bode, allen wonende alhier, welke deze acte na dat ook die was voorgelezen en na eene met Eede bevestigde verklaring te hebben afgelegd dat ofschoon zij de aanstaande Echtgenoten kennen zij de namen, laatste woonstede, tijd of plaats van het overlijden der Grootouders van Heijltje Kol, van 's vaders zijde niet kunnen opgeven. als zijnde dezelven hun geheel onbekend, nevens ons hebben geteekend, terwijl de jong gehuwden verklaarden niet te kunnen schrijven of teekenen als zulks niet geleerd hebbende.

- De voorouders en nazaten van Johanna Hotting
-
Wazamar archief