57

57
56

IJda Johanna HOENDEROP
geb Tiel 09.03.1823
ber huisvrouw

overl Tiel 30.09.1853
tr Tiel 14.03.1846
Hendrik van der HEIJDEN
geb Tiel 10.09.1822
ber Schrijnwerker
overl Rotterdam? na 1874

 

Overlijdensakte IJda Johanna Hoenderop

bron:

Burgerlijke Stand (BS) Tiel Overlijden 1851-1854 no 98

Heden den eersten der maand October achttien honderd drie en vijftig, zijn voor ons Mr. Herman Dijckmeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente T I E L, provincie Gelderland, verschenen Hendrik van der Heijden, schrijnwerker, oud een en dertig jaren, en Arie van Dam, Bakenmeester, oud negenenvijftig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, welke ons hebben verklaard, dat op den dertigsten der maand September des jaars achttien honderd drie en vijftig, des avonds ten halftwaalf ure, binnen deze Gemeente, in den ouderdom van dertig jaren is overleden IJda Johanna Hoenderop, zonder beroep, geboren en wonende alhier, gehuwd met Hendrik van der Heijden voornoemd, dochter van wijlen Anna Maria Hoenderop.
En hebben wij hiervan deze Akte opgemaakt, welke, na voorlezing, door den tweeden aangever en ons is onderteekend, hebbende de eerste aangever verklaard niet te kunnen teekenen.

copy originele akte

 

 

- Genealogie van IJda Johanna Hoenderop
- Wazamar archief
- Genlias

voor reacties
Walter Andreas Groen